Sökning: "Intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 544 uppsatser innehållade ordet Intensivvård.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Kan funktionsnivå vid utskrivning från IVA predicera fortsatt vårdbehov? : - En prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Therese Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Intensivvård (IVA-vård) kan vid svår sjukdom eller skada vara livsavgörande men vården riskerar att skapa långvariga resttillstånd. Att identifiera patienter med låg funktionsförmåga och risk för långvarig sjukhusvård kan vara betydelsefullt för att optimera åtgärder och resurser i den fortsatta vården av IVA-patienter. LÄS MER

 3. 3. När det är dags att dö : Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att avbryta livsuppehållande behandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Karlsson; Linda Stålhaag; [2022]
  Nyckelord :Withdrawing life-sustaining treatment; experiences; intensive care; intensive care nurse; suffering; Avbryta livsuppehållande behandling; erfarenheter; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då det inte längre finns en kurativ behandling för en patient som intensivvårdats är det av betydelse att föra diskussioner kring avbrytande av livsuppehållande behandling. Avbrytandet innefattar flertalet aspekter som intensivvårdssjuksköterskan i olika grad kan påverka. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter efter interhospital överföring : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrike Nilsson Schöneich; Anna-Lena Terner; [2022]
  Nyckelord :interhospital transfer; interfacility transfer; critical care nursing; handover; transitions of care; communication; patient safety; interhospital överföring; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; mottagande; kommunikation; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Interhospitala överföringar har ökat de senaste åren och tidigare forskning har fokuserat på transportfasen utifrån olika perspektiv. Det saknas däremot forskning kring intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att ta emot och vårda patienter efter interhospital överföring, därför valde vi att fokusera på detta ämne. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av traumalarm för specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jens Nilsson Ronnegren; Daniel Gröndahl; [2022]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Omvårdnad; Traumalarm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige inom ålderskategorin 15-44 år är relaterat till trauma. Antalet inrapporterade traumalarm ökade från 7335 (2013) till  8711(2020). LÄS MER