Sökning: "Interaktionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Interaktionsteori.

 1. 1. Kommunikationsfokus i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Milla Serrano Rubio; [2020]
  Nyckelord :Spanish;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en bättre förståelse kring klassrumsaktiviteter som skapar förutsättningar som bidrar till utvecklingen av kommunikativa förmågor i undervisningen av moderna språk på högstadiet. Studiens syfte är härmed att kunna hjälpa blivande och undervisande lärare i moderna språk att identifiera och tillämpa didaktiska metoder som främjar kommunikativa förmågor. LÄS MER

 2. 2. FRIVILLIGT ENSAMSTÅENDE : Kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med assisterad befruktning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Abrahamsson; Jenny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Interaktionsteori; Normer; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 blev det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att genomgå assisterad befruktning. Nuvarande forskning har bristfällig kunskap om kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal och fokuserar mestadels på varför kvinnor frivilligt väljer assisterad befruktning och uppfostra barnen som ensamstående. LÄS MER

 3. 3. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Identitet och livsfrågor i religionsundervisningen : en litteraturstudie om lärarens möjligheter och utmaningar i religionskunskap för årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; Anna-Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :livsfrågor; identitetsutveckling; utmaningar; möjligheter; religionsundervisning; 4–6;

  Sammanfattning : Sedan 1969 har identitet och livsfrågor varit en av fyra underrubriker i det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4–6. Trots 50 år i läroplanen har lärare skilda uppfattningar om hur undervisningen kring identitet och livsfrågor ska utformas. LÄS MER

 5. 5. Det mångprofessionella elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledarens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Irena Ch V Adamsson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; hälsofrämjande; samarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Studien syftar dels till att undersöka hur samverkan respektive samarbete kan ske utifrån arbetet med elevhälsoteam (EHT). Dels att lyfta fram hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan ske i de perspektiven. LÄS MER