Sökning: "Interdependens"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Interdependens.

 1. 1. Inomstatliga beroenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Interdependens; Beroenden; Staten; Kommun; Nord Stream; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a case study that will investigate how interdependence can explain the tension that occurs between the state and municipality due to Nord Stream 2. Through a qualitative text analysis of public documents, newspaper articles and news reports from television, I have interdependence as explanation model sought to understand the state's actions with / against the municipality of Karlshamn regarding the storage of gas pipes in Stilleryds harbour. LÄS MER

 2. 2. Doyle och demokratisk fred: En statistiskanalys av representation, liberala värderingar, handel och interdependens för demokratisk fred!

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kevin Karlsson; [2016]
  Nyckelord :moral och interdependens; kultur; demokrati; fred; Law and Political Science;

  Sammanfattning : B-uppsatsens forskningsproblem är om Doyles teser om varför demokratier inte för krig mot varandra stämmer efter Huntingtons tredje demokratiseringsvåg. Uppsatsens syfte är att bidra till den demokratiska teorin genom att försöka avgöra om de tre faktorer som Doyle härleder från Kant och kompletterar kan förklara frånvaron av mellanstatligt krig mellan etablerade demokratier genom en empiriskanalys med tidseriedata och variabler från QoGs standard datamaterial från år 2015. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av godmanskap - En analys av erfarenhetsbaserade skildringar av relationen mellan den enskilde och den gode mannen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amanda Adner Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :God man; intellektuellt funktionshinder; interdependens; inflytande; aktörskap; samverkan; disability.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på intervjuer genomförda med tio personer som har god man. Fem av intervjuerna inbegrep ytterligare deltagare, med uppgift att bistå under intervjun. Två av dessa personer var gode män som deltog i deras egenskap av att dels bistå, och dels (delvis) företräda under intervjun. LÄS MER

 4. 4. Vad är det för samverkan som ska ske lokalt? : Krisberedskap, kommunal samverkan och geografiskt områdesansvar

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Molin; [2014]
  Nyckelord :krisberedskap; krishantering; kommunal samverkan; geografiskt områdesansvar; formalisering; kommunala förutsättningar; kommunstorlek; interdependens; västerbottens län;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur kommuner i Västerbottens län samverkar kring krisberedskap inom ramarna för det geografiska områdesansvaret, och hur det arbetet påverkas av både formaliseringsgrad och kommunstorlek (befolkningsmässigt, yta och befolkningstäthet). Ett speciellt fokus ligger på kommunernas lokala krishanteringsråd, samt till vilken grad samverkan överlag är formaliserad i kommunens arbete. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i självbild hos flickor och pojkar från individualistiska och kollektivistiska kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ekaterina Johansson; [2013]
  Nyckelord :self-esteem; self-concept; individualism; collectivism; independence; interdependence; gender differences; children; acculturation; självkänsla; självbild; kollektivism; independens; interdependens; könsskillnader; barn; ackulturation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This present study examined differences in construal of self-esteem by children with individualistic and collectivistic cultural backgrounds measured by the Swedish scale Jag tycker jag är (I think I am). The study also examined gender differences on different facets of self-esteem, both between and within the culture groups. LÄS MER