Sökning: "Intermodala transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Intermodala transporter.

 1. 1. Integrering av hamnverksamhet i logistikkedjorna - Betydelsen av samverkan mellan aktörer i det intermodala transportsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Mannefred; Frida Zetterberg; [2019-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska sjöfarten spelar en viktig roll för såväl Sveriges export, import som för nationellagodsflöden. Transportpolitiska mål i Sverige har länge initierat ett behov av att minskagodsflödena på väg, till fördel för intermodala lösningar som inkluderar sjöfart. LÄS MER

 2. 2. Införande av containerlager för ökad flexibilitet av intermodala transporter : En fallstudie hos Holmen Paper Braviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Ottosson; Nils Sollerud; [2019]
  Nyckelord :Hinterland terminal; containerterminal; container management; intermodal transportation; transport flexibility; intermodal capacity management;

  Sammanfattning : A well-functioning transport system that can ensure efficient distribution is an important part of a mass-producing company. This is also the case for Holmen Paper Braviken, a paper mill with a widespread market base. LÄS MER

 3. 3. Utredning av intermodala transporter för materialtransport inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Niclas Väinölä; Bengt Wong; [2019]
  Nyckelord :Intermodala transporter; Vägtransporter; Sjöfartstransporter; Sjöfartslogistik; Byggtransporter; Materialtransporter; Totalkostnadsanalys; Byggmaterialtransport;

  Sammanfattning : Rapporten undersöker skillnaden mellan vägtransporter och intermodala transporter. Detta görs bland annat genom en totalkostnadsanalys vilket undersöker kostnader relaterade till transportprocessen och även miljöpåverkan genom utsläpp de olika transportmetoderna bidrar med och diskuterar även kringliggande faktorer som påverkar valet av transportmetod. LÄS MER

 4. 4. Att flytta gods från väg till vatten - En undersökning av potentialen i Eco-bonussystemet sett utifrån rederiernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Kahlström; [2018-08-30]
  Nyckelord :Sjöfart; Eco-bonussystemet; rederier; närsjöfart; intermodala transporter;

  Sammanfattning : Myndigheterna i Sverige har lagt fram ett förslag för sjöfarten att med hjälp av ett Eco-bonussystem uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Förslaget syftar till en överflyttning av gods från väg till sjö och riktar sig mot redare som ska erhålla ett ekonomiskt stöd för att kompensera för de initiala merkostnader ett nytt intermodalt transportupplägg kan innebär. LÄS MER

 5. 5. Hinder och incitament för reguljär containertrafik via inlandssjöfart

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Olsson; Emelie Ronold; [2017-10-27]
  Nyckelord :Inlandssjöfart; containergods; transportpris; intermodala transporter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva vilka hinder och incitament det finns sompåverkar möjligheterna för att en etablerad containertrafik med inlandssjöfart ska kunna ägarum i Sverige. Vi kommer dessutom att beskriva de åtgärder som krävs för att en förändringska kunna ske.Metod: Deskriptiv studie med explorativa inslag. LÄS MER