Sökning: "Intern kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Intern kultur.

 1. 1. Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Catharina Sauvolainen; [2021-10-27]
  Nyckelord :organisationskommunikation; intern kommunikation; organisationskultur; intranät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkar medarbetarnas uppfattning av intranätet som kommunikationskanal. Dessutom studeras den roll som intranätet har för upprätthållandet och utvecklingen av den interna organisationskulturen. LÄS MER

 2. 2. "Vill man komma framåt är det liksom bara att hojta till" : En studie om hur delaktighet, motivation och intern kommunikation kan ses som viktiga delar av en organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olsson Sofie; Cornelia Moe; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Participation; Motivation; Internal communication; Organisationskultur; Delaktighet; Motivation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie som genomförd på en organisation med cirka 30 anställda. Studien bygger på kvalitativ forskning i form av nio intervjuer med olika medarbetare inom organisationen samt en dokumentanalys av organisationens personalhandbok och verksamhetsregler. LÄS MER

 3. 3. Svenska myndigheter i rampljuset : Myndigheters hantering av mjuka kriser inom Modern krishantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kate Smirnova; Lauma Visnevska; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; crisis and workplace; modern crisis communication; soft-core crisis; hard-core crisis; organizational crisis; internal crisis management; Krishantering; kris och arbetsplats; modern kriskommunikation; mjuk kris; hård kris; intern krishantering; organisatoriska kriser;

  Sammanfattning : Syfte - Trots att kriser sägs vara vardagliga händelser saknas en tydlig definition avkrisbegreppet och kategorisering av de olika kristyper. Vi har identifierat två dimensioner,den externa och interna. Den externa dimensionen med fokus på hårda kriser har domineratområdet krisforskning. LÄS MER

 4. 4. Vem är slöjdaren? : Erbjudna identifikationer i tidskriften Hemslöjd(en) 1933-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pelle Hällje; [2021]
  Nyckelord :Hemslöjd; slöjd; hemslöjden; hemslöjdsrörelsen; slöjdare; nationalism; kulturarv; folkkonst; konsthantverk; identifikation; identifikationer; kulturell identitet; mångkultur; territorialitet; Gerda Boëthius; Nämnden för Hemslöjdsfrågor; Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund; materialitet; naturmaterial; objektifikation; materiell kultur; byråkratins logik; subaltern; subalternisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de identifikationer som erbjuds av tidskriften Hemslöjden (från 2011 Hemslöjd). Som källmaterial används alla ledartexter samt, som komplettering, framsidor under dess utgivning under åren 1933–2020. LÄS MER

 5. 5. Ställtidsreducering på multitaskingmaskinen Tretapparen : Effektivisering av omställning med SMED

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Lovisa Sundbom; [2021]
  Nyckelord :A3 thinking; pick chart; Ställtid; ställtidsreduktion; omställning; Lean; SMED;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik påKarlstads universitet. Projektet var i samarbete med PLS Produkter AB i Skövde där omställningen på en maskin med namnet Tretapparen analyserades. Maskinen klassas somen multitasking maskin där syftet är tappning av olika typer av flaskor. LÄS MER