Sökning: "Intern marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Intern marketing.

 1. 1. Employer branding : Konsten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Joussef Elias; Robin Sandgren; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mix; recruiting; Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mixen; rekrytering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna överleva på en modern konkurrensutsatt marknad som små och medelstora företag måste de ha kompetent och talangfull personal. Genom att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke så blir det lättare att bibehålla den kompetenta personalen men även för att rekrytera nya. LÄS MER

 2. 2. Sponsring inom lokalfotbollen i Göteborg : Värdesamskapande och etiska hänsynstagande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sam Toosi; Mattias Ifter; [2022]
  Nyckelord :Business Economics; Marketing; Sponsorship; Football; CSR; Value co-creation; Ethics; Corporate values; Företagsekonomi; Marknadsföring; Sponsring; Fotboll; Föreningsliv; CSR; Värdesamskapande; Etik; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och analyserar sponsringssamarbeten på lokal nivå med avgränsning mot lokala fotbollsföreningar i Göteborg. Avgränsning beror till stor del på den ökade populariteten bland sponsorer att engagera sig i lokala fotbollsföreningar. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av en organisation som arbetar utan marknadsavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Erik Nylund; Kei Petersson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsavdelning; intern marknadsföring; deltidsmarknadsförare; employee branding;

  Sammanfattning : The influence of the marketing department has decreased while marketing can be seen as vital for companies. The purpose of the study was to examine a company without a marketing department. Further, the essay research the usage of internal marketing of the company. LÄS MER

 4. 4. Från intern kund till slutkund : En studie om förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering, ett bidrag och en genomgång.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Ternander; Alexander Puhls; [2021]
  Nyckelord :Internal marketing; Customer orientation; External marketing; Employees; Service quality; Systematic literature review; Intern marknadsföring; Kundorientering; Extern marknadsföring; Medarbetare; Tjänstekvalité; Systematisk litteraturgenomgång;

  Sammanfattning : Frågeställningar:  Vad är förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering inom den svenska banksektorn? Vad finns det för kunskapsgap i förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering? Syfte: Syftet med denna studie är tvådelad. För det första syftar studien till att bidra med förståelse för hur förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering kan studeras genom empirisk granskning av teorier på en oprövad kontext. LÄS MER

 5. 5. Relationsmarknadsföring och dess hinder ur medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Dayan; Michelle Li; [2021]
  Nyckelord :Relationship marketing; employee perspective; relationship building; small business; service business; corporate culture; trust; technological resources; internal marketing; Relationsmarknadsföring; medarbetarens perspektiv; relationsskapande; småföretag; tjänsteföretag; företagskultur; tillit; teknologiska resurser; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studiens bakgrund redogör för och beskriver småföretag samt de ekonomiska problem de bemöter i jämförelse med större företag. Bakgrunden benämner även de nackdelarna som finns med att vara ett småföretag. LÄS MER