Sökning: "Intern styrning och kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Intern styrning och kontroll.

 1. 1. Intern kontroll – en flerfallstudie på Borlänge kommun och Ludvika kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emily Rindberg; Ronja Östlund; [2020]
  Nyckelord :Internal Control; COSO-model; municipal function; stakeholder- and legitimacy theory; Intern kontroll; COSO-modellen; kommunal verksamhet; intressent- och legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intern styrning och kontroll är ett centralt begrepp i en organisations verksamhet och finns till för att hjälpa organisationen till en effektiv verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk rapportering där lagar och regler efterföljs. Detta ska i sin tur hjälpa organisationen att uppnå sina mål med verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i en svensk förvaltningsmyndighet : En kvalitativ fallstudie på Myndighet X

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Walfridson; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Risk; Enterprise Risk Management; Svensk förvaltningsmyndighet; Samhällsviktig verksamhet; Förordningen om intern styrning och kontroll;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Riskhantering har blivit en viktig aktivitet i offentliga såväl som privata organisationer. Svenska förvaltningsmyndigheter ställs inför allt högre krav att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de har ett samhällsansvar för att skydda verksamheten från allvarliga störningar som kan ha en påverkan på landets funktionalitet och befolkningens välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation : En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Söderlind; Maria Bergdalen; Caroline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate management; Environment; Sustainability reporting; implementing sustainability; sustainability performance; control tools; Hållbarhet; Styrning; Miljö; Greenwashing; VDT; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete  Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing av ekonomifunktionen : Hur förändras möjligheterna att arbeta med intern kontroll och styrning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Gabriella Rizk; [2019]
  Nyckelord :Internal control; Outsourcing; Accounting function; risks; Intern kontroll och styrning; outsourcing; ekonomifunktionen; risker;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har visat att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Emellertid är det mindre beforskat på vilket sätt och hur intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. LÄS MER