Sökning: "Intern visselblåsning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Intern visselblåsning.

 1. 1. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 2. 2. Visselblåsning och dess integration med intern styrning och kontroll : En studie av svenska universitet och högskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mourujärvi; Frida Näslund; [2017]
  Nyckelord :Visselblåsning; intern styrning och kontroll; universitet och högskolor; integration;

  Sammanfattning : Med bakgrund i ett flertal uppmärksammade skandaler runt om i världen har intern styrning och kontroll fått en allt större roll inom såväl privata och offentliga organisationer. Undersökningar har visat att en viktig källa för att upptäcka oegentligheter består av personer som rapporterar misstankar om oegentligheter, så kallade visselblåsare. LÄS MER

 3. 3. Förebyggandet av förskingring : i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kööhler; Stefan Kling; Björn Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Non-profit association; internal control; external audit; authorized signatory; whistleblowing; external audit; misappropriations; financial crime; narrative accounting; Ideella föreningar; intern kontroll; extern revision; firmatecknare; whistleblowing; extern revision; förskingring; ekobrott; narrative accounting;

  Sammanfattning : När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. LÄS MER

 4. 4. Vad är risken med att blåsa i pipan? : En fallstudie om hur visselblåsning kan fungera som en del av en kommuns interna kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Michaela Lindh; Therese Lundin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; Whistleblowing; Internal Whistleblowing; Whistleblower Policy; Wrong-doing; Municipality; Public Sector; Corruption; Intern kontroll; Visselblåsning; Intern visselblåsning; Visselblåsarfunktion; Oegentligheter; Kommun; Offentlig sektor; Korruption;

  Sammanfattning : In the last years, research has increasingly focused on internal control of municipalities. Increased awareness about wrong-doing scandals, which may have been caused by a whistleblower who has revealed an irregularity, is a contributing factor. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll : Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Akam Abdi; Wei Chen; [2015]
  Nyckelord :Internal control; whistle- blowing; conflicts in organization; ethic and moral; Enron- scandal; COSO- model; economic crimes.; Intern kontroll; visselblåsning; konflikter i organisation; etik och moral; Enron- skandalen; COSO- modellen; ekonomiska brott.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art. LÄS MER