Sökning: "Internal Contract"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Internal Contract.

 1. 1. Kriskommunikation och psykologiska kontraktsbrott inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Rönnkvist; Rebecka Oldertz; [2022]
  Nyckelord :internal crisis communication; psychological contract violation; assistant nurse; care assistant; elderly care;

  Sammanfattning : Intern kriskommunikation syftar till kommunikation som sker inom en verksamhet i samband med en kris. Utan förberedelser för en välfungerande intern kriskommunikation, ökar risken för att krisen resulterar i stora konsekvenser för både verksamheten och dess anställda. LÄS MER

 2. 2. Intranätets betydelse för organisationskultur och intern kommunikation : En fallstudie om anställdas upplevda användbarhet av intranätet som information- och kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dennis Fenton; Jesper Gardeblad; [2021]
  Nyckelord :Intranet; internal communication; web surveys; searchability; organizational culture; organizational communication; strategic communication; contract research; Intranät; Intern kommunikation; enkäter; sökbarhet; organisationskultur; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; uppdragsforskning;

  Sammanfattning : Anställdas upplevda användbarhet av intranät som informations- och kommunikationsverktyg  En enkätstudie i samarbete med ICA Gruppen AB om hur intranätet Worknet används och upplevs ur ett medarbetarperspektiv. En organisation ställer höga krav på den interna kommunikationen. Den ska fungera väl, inspirerande och felfritt. LÄS MER

 3. 3. Business process reengineering: practical implications in the Source-to-Contract process : A case study at a large manufacturing organization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mostafa Moustaghni; Jesper Persson; [2021]
  Nyckelord :Business process reengineering; purchasing; Source-to-Contract process; Lean; digitalization.;

  Sammanfattning : This study’s purpose is to give recommendations on how the purchasing process, specifically the Source-to-Contract (S2C) process, can be reengineered by evaluating areas of improvement inspired by Lean and digitalization. To fulfill the purpose, a five-step framework of business process reengineering (BPR) and its methodology was developed, of which this thesis primarily covers the last three steps. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöverföring mellan projektledare och upphandlare vid offentlig upphandling av byggentreprenader

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Alfred Pethrosson; [2021]
  Nyckelord :Public Procurement; Construction Contract; Knowledge Transfer; SECI; Organization; Offentlig upphandling; Byggentreprenader; Kunskapsöverföring; SECI;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling av byggentreprenader är en komplex process som involverar både generell kompetens inom upphandling relaterad till upphandlingsförfaranden enligt Lagen om offentlig upphandling och kompetens inom projektledning för att välja entreprenadform, ersättningsform, samverkansform och för att utforma tilldelningskriterier. En utveckling av upphandlingen förutsätter att projektledare, och upphandlare, samarbetar och är involverade i utvecklingsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av lagerstruktu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Azad Salih; [2021]
  Nyckelord :Finished goods inventory; Current situation analysis; Inventory design; Working methods.; Färdigvarulager; Nulägesanalys; Lagerutformning; Arbetssätt;

  Sammanfattning : I dagsläget tas enbart hänsyn till variation i geometri. Detta leder till att moduler som levereras inom kort befinner sig längst ner i högen. Projektet handlar om att göra en nulägesbeskrivning och analys för att hitta slöserier samt en studie över hur en lageryta ska formas för att utnyttjas maximalt. LÄS MER