Sökning: "Internal Whistleblowing"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Internal Whistleblowing.

 1. 1. Adopting a whistleblowing system: A study on the use and design in Swedish municipalities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Anarp; Johanna Egertz; [2018]
  Nyckelord :Whistleblowing; Municipalities; Misconduct; Public Sector; Internal Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how and why the municipalities in Sweden are using whistleblowing systems. The theoretical framework was based on the institutional context of Swedish municipalities, previous research on whistleblowing and the different factors that affect the adoption of a whistleblowing system. LÄS MER

 2. 2. Förebyggandet av förskingring : i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kööhler; Stefan Kling; Björn Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Non-profit association; internal control; external audit; authorized signatory; whistleblowing; external audit; misappropriations; financial crime; narrative accounting; Ideella föreningar; intern kontroll; extern revision; firmatecknare; whistleblowing; extern revision; förskingring; ekobrott; narrative accounting;

  Sammanfattning : När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. LÄS MER

 3. 3. Vad är risken med att blåsa i pipan? : En fallstudie om hur visselblåsning kan fungera som en del av en kommuns interna kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Michaela Lindh; Therese Lundin; [2016]
  Nyckelord :Internal Control; Whistleblowing; Internal Whistleblowing; Whistleblower Policy; Wrong-doing; Municipality; Public Sector; Corruption; Intern kontroll; Visselblåsning; Intern visselblåsning; Visselblåsarfunktion; Oegentligheter; Kommun; Offentlig sektor; Korruption;

  Sammanfattning : In the last years, research has increasingly focused on internal control of municipalities. Increased awareness about wrong-doing scandals, which may have been caused by a whistleblower who has revealed an irregularity, is a contributing factor. LÄS MER

 4. 4. Om sanningen ska fram – En kritisk granskning av SOU 2014:31 om ett stärkt skydd för visselblåsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Wir; [2015]
  Nyckelord :Arbetsrätt; offentlig rätt; visselblåsning; SOU 2014:31; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En visselblåsare är den person som larmar om fara eller skada för allmänintresset inom ramen för en arbetsrelaterad relation. Personer som vågar blåsa i visslan hyllas ofta av allmänheten för sitt mod och det ligger i både arbetsgivarens, arbetstagarens och samhällets intresse att oegentligheter inom verksamheter kommer fram och kan avhjälpas. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll : Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Akam Abdi; Wei Chen; [2015]
  Nyckelord :Internal control; whistle- blowing; conflicts in organization; ethic and moral; Enron- scandal; COSO- model; economic crimes.; Intern kontroll; visselblåsning; konflikter i organisation; etik och moral; Enron- skandalen; COSO- modellen; ekonomiska brott.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art. LÄS MER