Sökning: "Internal and external motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Internal and external motivation.

 1. 1. Upplevelser av egenvård hos patienter med typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Van Tran; Claes Lindskog; [2021]
  Nyckelord :experiences; life change events; patients; qualitative study; self-management self-care; type 2 diabetes.; egenvård; kvalitativ studie; livsstilsförändring; patienter; typ 2-diabetes; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 har utvecklats till en global folksjukdom och utgör cirka 90 % av all diabetes. Kända orsaker till att insjukna i T2D är ärftlighet, ålder och dåliga levnadsvanor. En stor del av behandlingen består av egenvård och patienten har eget ansvar över sin sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 3. 3. Träningsaktiva unga vuxna kvinnors motivationsfaktorer för träning - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Maria Echmawi; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Internal and external motivation; motivation; Self-determination Theory; young adult women; Fysisk aktivitet; Inre och yttre motivation; motivation; Self-determination Theory; unga vuxna kvinnor;

  Sammanfattning : Today physical activity and exercise are very popular and we are reminded daily how physical activity of various kinds is beneficial for different aspects. The development of society has today created opportunities to be more physically active with, among other things, access to an outdoor gym. LÄS MER

 4. 4. Om oboeelevers motivation : En intervjustudie om oboelärares erfarenheter kring elevernas motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sanna Asplund; [2021]
  Nyckelord :Motivation; oboe; teacher; student; the community school of music and art; Motivation; oboe; lärare; elev; musik- och kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad oboelärare på musik- och kulturskolor har för erfarenheter kring sina elevers motivation att spela oboe. I bakgrundskapitlet presenteras en beskrivning av instrumentet oboe följt av en beskrivning av musik- och kulturskolans framväxt i Sverige under 1900-talet och en kort beskrivning av motivationsteorier genom historien. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om den upplevda motivationen bland tjejer till att utöva idrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Self-determination theory; girls; sports; motivation; Självbestämmandeteori; tjejer; idrott; motivation;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant när det gäller medlemsantalet i idrotts-och motionsföreningar samt jämställdhetsarbetet i förhållande till andra europeiska länder. Svenska tjejer i åldern 16–18 år ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre omfattning till skillnad från killarna. LÄS MER