Sökning: "Internal branding"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden Internal branding.

 1. 1. En attraktiv arbetsgivare - Att stärka sitt arbetsgivarvarumärke i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ajdin Mehanovic; Marcus Nilsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Organization; Change Work; Employer Brand; Attractive Employer; Public Organization;

  Sammanfattning : Background and problems: In this study, we want to investigate how a larger publicorganization deals with strengthening its employer brand while also wanting to be an attractiveemployer. The study wants to illustrate how several different factors in a public organizationcan influence how employees feel, but also how the organization performs certain measures tosuccessfully attract employees to a reorganization. LÄS MER

 2. 2. Developing a Brand Image on the B2B Market: An case study on the SaaS company PinMeTo

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Pataki; Mihail Aittokallio; [2020]
  Nyckelord :SaaS; Brand Image; B2B branding; B2B; B2B Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Developing a Brand Image on the B2B Market: An explorative case study on brand image of SaaS company PinMeTo 2020 BUSN39 A case study on PinMeTo with 7 semi-structured interviews. The purpose of this study is to explore the most important brand image elements for SaaS companies in a B2B market from an internal perspective and determine how they develop a brand image. LÄS MER

 3. 3. Intern employer branding i revisionsföretag : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Big Four företagen kan minska sin personalomsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl Öberg; Mikaela Carlsson; [2020]
  Nyckelord :employer brand; employer branding; internal employer branding; employee turnover; audit firms; employer brand; employer branding; intern employer branding; personalomsättning; revisionsföretag;

  Sammanfattning : Att lyckas behålla anställda har blivit en alltmer vanlig fråga för arbetsgivare i och med en förändrad arbetsmarknad med hög konkurrens, och en för hög omsättning av personal kan få stora konsekvenser för ett företag. En bransch som länge präglats av hög personalomsättning är revisionsbranschen, och trots att tidigare studier har gjorts för att hitta anledningar till detta är det fortfarande ett omtalat problem, och revisionsbyråerna arbetar ständigt med att få sina anställda att stanna kvar på företagen, inte minst Big Four företagen. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med arbetsgivarvarumärken för att tilltala tillfällig arbetskraft : Upplevelser från tillfällig arbetskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ödling Charlotta; Beatrice Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; employer branding; human resource management; internal marketing; temporary employment; gig-economy; Arbetsgivarvarumärke; tillfällig arbetskraft; gig-ekonomi; HR;

  Sammanfattning : Konkurrensen och transparensen på arbetsmarknaden har ökat och det blir därmed allt viktigare för företag att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke för att tilltala potentiell och befintlig arbetskraft. I och med gig-ekonomins framväxt har det även skapats en ny trend på arbetsmarknaden, där allt fler väljer att arbeta under tidsbegränsade anställningsformer. LÄS MER

 5. 5. Fängsla oss annars Zzzz... : En kvalitativ studie om hur generation Z föredrar att arbetsgivare arbetar med intern employer branding

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ida Andersson; Nellie Lindéen; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Intern employer branding; Generation Z; Employer branding; Intern employer branding;

  Sammanfattning : Titel: Fängsla oss annars Zzzz… Författare: Nellie Lindéen och Ida Andersson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan  Program: Human Resource Management  Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Examensarbete  Handledare: Jasmina Beharic  Examinator: Mikael Lundgren Problemformulering: Hur föredrar medarbetare tillhörande generation Z att arbetsgivare arbetar med intern employer branding för att generationen ska vilja stanna i en organisation?                     Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur arbetsgivare kan arbeta med intern employer branding för att få medarbetare tillhörande generation Z att vilja stanna i organisationen. Vår förhoppning är att arbetsgivare med hjälp av studien ska kunna öka sina teoretiska kunskaper om alternativa sätt att arbeta med generation Z för att senare kunna applicera dessa kunskaper i praktiken. LÄS MER