Sökning: "Internal work motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden Internal work motivation.

 1. 1. “Man anpassar sig för att överleva” : En studie om lärande- och anpassningsprocesser hos svenskar med internationella arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Dania Jihad; Yasmine Rghif; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Cultural Adaptation; International workplace; Multicultural Work Environments; Working abroad.; Nyckelord: Kulturell Anpassning; Internationella Arbetsplatser; Multikulturella Arbetsmiljöer; Utlandsarbete;

  Sammanfattning : Abstract (sv): Denna uppsats undersöker de lärande- anpassningsprocesser som svenskar genomgår när de etablerar sig på internationella arbetsplatser. Med fokus på svenskar som arbetar i olika länder utgår studien från dessa två forskningsfrågor: Hur beskriver svenskar sina erfarenheter av att etablera sig på en arbetsplats utomlands? Vilka möjligheter och utmaningar identifierar svenskar i dessa sociala lärande- och anpassningsprocesser? Studien besvarar dessa frågor genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att utforska individuella erfarenheter av kulturell och professionell anpassning. LÄS MER

 2. 2. Varför fortsätter jag? : En kvalitativ studie med salutogen ansats om varför lärare stannar i professionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustav Svensson; Edvin Ramos Lundin; [2024]
  Nyckelord :Salutogenic theory; Sense of Coherence; teachers; teacher attrition; teacher retention.; Salutogen teori; Känsla av Sammanhang; lärare; läraravgångar; behålla lärare.;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur lärare beskriver sin arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna i professionen. Studien syftar också till att undersöka hur lärarna själva beskriver eventuella problem i sitt arbete och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 3. 3. Vision - ledarskap och anställdas motivation : En kvalitativ studie om organisationens vision och ledarskapets påverkan på anställdas motivation ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Ioanidou; [2023]
  Nyckelord :Vision; motivation; leadership; organizational development; organizational goals; work performance; Vision; motivation; ledarskap; verksamhetsutveckling; organisationsmål; arbetsprestation;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to gain insights and a deeper understanding of how the organization's vision and leadership can serve as central motivational factors and influence employees' willingness to perform at a higher level. The primary role of the vision is to provide an inspiring future image and demonstrate what the organization aims to achieve in the long term. LÄS MER

 4. 4. Motivations påverkan på fastighetsmäklares prestation under en nedåtgående marknad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anders Ahlqvist; Simon Andersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Motivations påverkan på fastighetsmäklares prestationer under en nedåtgående marknad. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Simon Andersson och Anders Ahlqvist Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2023 juni Syfte:Syftet med den är studien är att skapa förståelse för vilka motivationsfaktorer som tydligast påverkar fastighetsmäklares motivation och prestation när bostadsmarknaden är nedåtgående. LÄS MER

 5. 5. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER