Sökning: "Internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet Internationalisering.

 1. 1. Hur påverkar digitaliseringen internationaliseringsprocessen för ett International New Venture?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Isaac; Joel Haglund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; internationalisering; ​ ​International New Ventures​; ​psykiskt avstånd; liability of foreignness; liability of outsidership;

  Sammanfattning : Internationaliseringsprocessen är ett forskningsområde som har studerats under en lång tid. Men många modeller är äldre, tar inte tillräcklig hänsyn till digitaliseringen som fenomen och tar inte hänsyn till mindre bolag. LÄS MER

 2. 2. Internationaliseringens påverkan på finansiell prestation : En studie om hur grad av internationalisering påverkar finansiell prestation för IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Wallensteen; Alice du Rietz; [2020]
  Nyckelord :grad av internationalisering; finansiell prestation; sambandet I-P; IT- och telekombranschen; trestegsteorin;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan grad av internationalisering och finansiell prestation för företag inom IT- och telekombranschen. Internationalisering har sedan länge betraktats som en allmän strategi för tillväxt och vinstmöjligheter för företag. LÄS MER

 3. 3. Vikten av sociala nätverk vid företagsetablering utomlands : En studie av svenska och franska entreprenörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tilda Herrström; Linn Nordenberg; [2020]
  Nyckelord :International entrepreneurship; entrepreneurship; liability of foreignness; opportunity recognition; social networks; Sweden; France; Internationellt entreprenörskap; entreprenörskap; liability of foreignness; opportunity recognition; sociala nätverk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens globaliserade samhälle är länder till stor del sammanknutna ochmarknader betraktas snarare som nätverk av relationer än som klassiska marknader därolika aktörer verkar oberoende av varandra. Existerande forskning utgår i hög grad frånantagandet att små och medelstora företag redan har utvecklade affärsnätverk somsträcker sig över hemlandets gränser vid tidpunkten för internationalisering. LÄS MER

 4. 4. Kulturella skillnader vid interaktion mellan internationella aktörer : En kvalitativ studie om hur SBK SWEDEN AB bemöter och hanterar kulturen i Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudierSödertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hind Ettouzry; Jasmin Kartal; [2020]
  Nyckelord :Hofstede; Kulturdimensioner; Kultur; Interaktion; Internationalisering; Affärsrelationer; Nätverk;

  Sammanfattning : Background: ​International trade creates an opportunity for companies to grow, but at the same time also culture obstacles that make it difficult to emerge on international markets. Problem definition: ​Culture differences are crucial when collaborating with international operations overseas, causing difficulties in business relations between nations, affecting the interaction between firms on foreign markets. LÄS MER

 5. 5. Affärsmodellsinnovation utifrån ett internationaliseringsperspektiv : En explorativ studie av en digital Born Global

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Josefin Nordin; Hanna Ranby; [2020]
  Nyckelord :Business model innovation; Born Globals; digital firms; internationalization; early internationalization; Affärsmodellsinnovation; Born Globals; digitala företag; internationalisering; tidig internationalisering;

  Sammanfattning : En digital Born Global expanderar tidigt efter sitt grundande till nya internationella marknader, trots att en begränsning i erfarenhet och resurser finns i verksamheten. I en internationaliseringskontext varierar marknadsförutsättningarna sett till vilka externa hot eller möjligheter som ställer krav på lokal anpassning av verksamheten och affärsmodellen. LÄS MER