Sökning: "Internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet Internationalisering.

 1. 1. Nätverket – luften under vingarna för svenska SMF på tillväxtmarknader i Afrika? : En kvalitativ fallstudie av ett techbolags internationalisering till Malawi och Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Siri Jakobsson; Mikaela Viklander; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; nätverk; SMF; entreprenören; inkubator; tillväxtmarknader i Afrika;

  Sammanfattning : Forskning på internationalisering av företag ur ett nätverksperspektiv är förhållandevis utbredd. Däremot har forskningsstudier gällande små- och medelstora företags (SMF:s) etablering på tillväxtmarknader i Afrika varit tämligen begränsad. LÄS MER

 2. 2. Att expandera till nya marknader : En studie om högteknologiska SME:s inträdesstrategier för att lyckas internationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Persson; Filip Greus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Internationalisering; högteknologiska SME:s; inträdesstrategi; internationaliseringsprocessen; kontextspecifika resurser; partnerskap;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska högteknologiska små och medelstora företag (SME:s) arbetar med internationalisering och syftet med studien är att besvara följande forskningsfråga: Hur arbetar svenska högteknologiska SME:s för att nå nya geografiska marknader och framgångsrikt göra inträde på dessa? Valet av inträdesstrategi kan vara avgörande för SME:s som behöver internationalisera sin verksamhet för att växa och valet av strategi för att nå nya geografiska marknader kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den nya marknaden. Studien fokuserar på svenska högteknologiska SME:s, hur deras internationaliseringsstrategier sett ut samt utvärderingen av dessa. LÄS MER

 3. 3. Att anpassa sig eller inte : En uppsats om hur ett svenskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Storbritannien och USA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Bäremo; Linnea Funck; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; multinationella företag; organisationskultur; nationskultur; ursprungsland; värdland;

  Sammanfattning : Till följd av viss kunskapsbrist avseende organisationskultur som ämne i en alltmer global värld studerar uppsatsen ett svenskt multinationellt företags anpassning av organisationskultur i två länder. Studien undersöker frågeställningarna: ​Hur anpassas organisationskultur i förhållande till värdland för ett svenskt multinationellt företag? ​och ​Hur påverkar nationskultur anpassningen av organisationskultur? ​Hofstedes teori om organisationskulturella dimensioner samt nationskulturella skillnader används för att identifiera olika kulturer. LÄS MER

 4. 4. Liability of foreignness vid internationalisering via e-handeln : En kvalitativ flerfallsstudie om vad liability of foreignness innebär för born globals vars internationalisering sker via e-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Kumric; Rayan Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :liability of foreignness; internationalisering; born globals; barriärer; e-handel;

  Sammanfattning : E-handeln är en teknologisk utveckling som har underlättat internationaliseringsprocessen för företag. Likväl existerar alltjämt barriärer som kan försvåra born globals internationaliseringsprocess. Liability of foreignness är ett fenomen som beskriver de extra kostnader som företag kan stöta på vid en internationalisering. LÄS MER

 5. 5. #Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Bräutigam; Alice Löfqvist; Charlotte Maria Louise Cederqvist; [2021]
  Nyckelord :Konstgalleribranschen; organisationsförändring; Digitalisering; Digitisering; Digital transformering; Kärnaktiviteter Kärntillgångar; Digitalt engagemang; Demokratisering; Transparens; Covid-19-pandemin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam Handledare: Peter Svensson Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. LÄS MER