Sökning: "Internationell skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Internationell skatterätt.

 1. 1. Gränsöverskridande resultatutjämning : En analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Resultatutjämning; Gränsöverskridande resultatutjämning; Marks Spencer; Memira; Holmen; Internationell skatterätt; EU-skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rapporteringspliktiga arrangemang : och Skatteverkets möjlighet att upptäcka aggressiv skatteplanering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Meryem Peksen; [2020]
  Nyckelord :DAC6; Rapporteringspliktiga arrangemang; Skatterätt; Internationell beskattning; Gränsöverskridande arrangemang;

  Sammanfattning : Aggressiv skatteplanering är en form av skatteundandragande som har ansetts skapa ett flertal negativa konsekvenser som går ut över staters finansiella ställning och förorsakar osund konkurrens mellan multinationella företag och företag som inte kan tillämpa aggressiv skatteplanering. Det är en form av skatteundandragande som varken är inom ramen för gällande rätt eller strider mot lagen men är en sådan som strider mot etiska standarder och juridiska principer. LÄS MER

 3. 3. Den internationella skatterättens Robin Hood - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s och EU-kommissionens förslag på beskattning av den digitala ekonomin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linus Christensson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; företagsekonomi; OECD; Digital beskattning; Digital taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad EU-kommissionens och OECD:s förslag på beskattning av den digitala ekonomin innebär för förändring jämfört med de nuvarande reglerna inom den internationella skatterätten. Vidare har syftet även varit att utreda huruvida förslagen på beskattning av den digitala ekonomin kan komma att påverka svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden samt svenska skatteintäkter. LÄS MER

 4. 4. Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; DAC 6; Internationell beskattning; Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagförslaget om rapporteringsplikt för skatterådgivare enligt proposition 2019/20:74. I uppsatsen ställs lagförslaget mot ett rättssäkerhetsperspektiv för att utröna huruvida förslagna bestämmelser i propositionen är att anse som rättssäkra eller inte. .. LÄS MER

 5. 5. Två sidor av samma mynt? - Om den dubbla tillämpningen av armlängdsprincipen under artikel 7 och 9 i OECD:s modellavtal och vilka skillnader som finns däremellan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Odh; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; internationell skatterätt; OECD; fast driftställe; vinstallokering; skatteavtal; armlängdsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Armlängdsprincipen kan betraktas som en av de mest centrala principerna inom den internationella beskattningsrätten. I OECD:s modellavtal, som ligger till grund för utformningen av bilaterala dubbelbeskattningsavtal, stadgas armlängdsprincipen i artikel 9, den regel som tillåter korrigering av ett företags vinst när interna transaktioner prissatts på ett sätt som inte är armlängdsmässigt. LÄS MER