Sökning: "Internationell skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Internationell skatterätt.

 1. 1. Digitala verksamheter i artikel 5, OECD:s modellavtal - En analys av bedömningen av förberedande och biträdande art

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Boberg; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Fast driftställe” är ett centralt begrepp i internationell skatterätt och utgör en nyckelkomponent för staters beskattningsrätt. Den hastiga digitala utvecklingen under 2000-talet har möjliggjort gränsöverskridande affärsverksamhet utan att företag nödvändigtvis behöver ha fysisk närvaro i andra stater, vilket osökt ger upphov till problem vad gäller beskattning av fasta driftställen. LÄS MER

 2. 2. Skatterättslig hemvist i dubbelbeskattningsavtal - en analys av "centrum för levnadsintressen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Persson; [2023-07-07]
  Nyckelord :Skatterättslig hemvist; Centrum för levnadsintressen; Dubbelbeskattningsavtal; OECD modellavtal; Individbeskattning; Internationell skatterätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur centrum för levnadsintressen har tolkats och tillämpats i Sverige samt hur det bör tolkas och tillämpas i Sverige. Med centrum för levnadsintressen avses i denna uppsats den bedömning som görs i den så kallade ”stegen” i artikel 4. LÄS MER

 3. 3. The “saving clause” : Examining the impact on the interpretation of distributive provisions in the OECD Model Tax Convention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Beskow; [2023]
  Nyckelord :Tax law; tax treaty; model tax convention; OECD; BEPS; saving clause; Skatterätt; skatteavtal; internationell skatterätt; OECD; modellavtal; skatteavtalsrätt; BEPS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att vara skattskyldig i Sverige? - En beskrivning av skattesystemets utveckling med utgångspunkt i fysiska personers beskattning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Rättshistoria; Internationell individbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan kommunalskattelagen (1928:379), KL, infördes år 1928, har oinskränkt skattskyldighet för fysiska personer förelegat vid bosättning eller vid stadig-varande vistelse i Sverige. Stadigvarande vistelse har inte definierats i lagtext, men den allmänna uppfattningen har sedan 1928 varit en vistelse överstigande sex månader. LÄS MER

 5. 5. Svenska begränsningsartiklar i en EU-rättslig kontext - Om begränsningsartiklar i svenska dubbelbeskattningsavtal är förenliga med de grundläggande friheterna i EU.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Åkesson; [2023]
  Nyckelord :Limitation on benefits; limitation of benefits; svenska skatteavtal; begränsningsartiklar; uteslutningsartiklar; Tax law; skatterätt; OECD; EU; dubbelbeskattningsavtal; finansrätt; tax treaty; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen och världshandeln har medfört att skatteavtal blivit viktigare. Då skatteavtalen har fått en mer central roll har även avtalsmissbruk blivit vanligare. LÄS MER