Sökning: "Internationella artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden Internationella artiklar.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. Dialogisk högläsning : Yngre elevers läsförståelse, läsintresse och lärarens åsikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Wallrin; Eloise Sellén; [2022]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; läsförståelse; läsintresse; läsmotivation; lärarens åsikt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innefattar hur dialogisk högläsning påverkar yngre elevers läsförståelse och läsintresse i svenskundervisningen i årskurs F-3. Uppsatsen belyser även lärarens syn på dialogisk högläsning i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Högläsning -dess inverkan på elevers läsinlärning och språkutveckling. : Litteraturstudie om hur högläsning inverkar på elevernas läsinlärning och språkutveckling i årskurs 1-3 samt hur lärare arbetar för att engagera eleverna i högläsningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Nedzada Omerovic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I litteraturstudien behandlas högläsning och dess inverkan på elevers läsinlärning ochspråkutveckling. Studien lyfter även fram hur lärare kan engagera eleverna i högläsningenför att den ska främja deras individuella läsinlärning. LÄS MER

 4. 4. När amningen blir turbulent : Kvinnors erfarenheter av amningssvårigheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ebba Edfast; Sara Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding difficulties; women; experiences; pain; confidence; support; expectations; Amningssvårigheter; kvinnor; erfarenheter; smärta; självförtroende; stöd; förväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO har tagit fram internationella riktlinjer för att främja amning relaterat till amningens hälsofördelar för både kvinna och barn. Trots detta minskar amning både internationellt och i Sverige. Både fysiska och psykiska svårigheter kan ha negativ inverkan på det fortsatta amningsutfallet. LÄS MER

 5. 5. Ett uppdrag laddat med känslor : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i väpnad konflikt vid internationella uppdrag, med fokus på såväl vårdandet som varandet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ranim Sbaiti; Ebba Olsson; [2022]
  Nyckelord :erfarenhet; krig; militära sjuksköterskor; omvårdnad; väpnad konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I väpnad konflikt tjänstgör militära sjuksköterskor som har i uppdrag att ge vård och omvårdnad till både militära och civila befolkningar. Väpnad konfliktsmiljö kan försvåra deras arbete och försämrar möjligheten att ge en god omvårdnad. LÄS MER