Sökning: "Internet gaming addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Internet gaming addiction.

 1. 1. Stimulanser och affekter hos datorspelsberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simon Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Gaming addiction; Internet Gaming Disorder; IGD-20 test; MDA-framework; Silvan Tomkins affect theory; Social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine correlations between affects and stimulus concerning gaming addiction. The purpose of this is to increase the understanding of gaming addiction for better treatment from social workers. In recent years gaming addiction has become a more common affliction. LÄS MER

 2. 2. Dataspelsberoende : Ett socialt problem?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dennis Sjögren; Philip Fryxell; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; sociala problem; dataspelsberoende; beroende;

  Sammanfattning : Med tre miljarder dataspelande individer världen runt, samt att Kina klassatdataspelsberoende som ett av landets 10 största hälsoproblem (Wincent, 2014), ansåg vi attdetta var av relevans att undersöka. Metoden som användes i studien var en kartläggandelitteraturöversikt. LÄS MER

 3. 3. Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Natalie Patzer; [2020]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; Gaming Addiction; problematic gaming; GAIT; Social-Ecological Approach; Internet Gaming Disorder; gaming Addiction; problematiskt spelande; GAIT; socialekologisk modell;

  Sammanfattning : Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares arbete med dataspelsberoende ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mattias Frost; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Internet gaming disorder; adolescents; social work; abuse; gaming addiction.; Dataspelsberoende; ungdomar; socialtjänst; missbruk; beroende.;

  Sammanfattning : Dataspelsberoende är ett relativt nytt och växande problem bland barn och ungdomar, som kan innebära negativa konsekvenser för deras familjerelationer samt skolgång. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring ungdomar som lever med dataspelsberoende. LÄS MER

 5. 5. Personlighetsdrag och Psykisk ohälsa relaterat till Datorspelsberoende hos ungdomar : En kvantitativ mediationsstudie på gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Popak Razavioun; Daria Muhammad; [2018]
  Nyckelord :Personality traits; Mental illness; Internet gaming addiction; Adolescents; Mediation analysis; Personlighetsdrag; Psykisk ohälsa; Datorspelsberoende; Ungdomar; Mediationsanalys;

  Sammanfattning : Många ungdomar spelar datorspel dagligen och trots att många spelar för underhållnings skull finns det dem som utvecklar problem likt missbruksproblematik. Datorspelsberoende är ingen diagnos men ingår i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-5) som ett potentiellt nytt tillstånd som kräver ytterligare forskning. LÄS MER