Sökning: "Internetföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Internetföretag.

 1. 1. Demand-response potential of large-scale data centers in Europe 2030

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Carolina Koronen; [2018]
  Nyckelord :data centers; demand-response; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Storskaliga datacenter utgör en ny energiintensiv industri. Detta examensarbete undersöker datacenters kvalitativa potential att delta i efterfrågestyrning och gör en uppskattning av vilken i vilken storleksordning denna kraftreserv skulle kunna vara i Europa år 2030. LÄS MER

 2. 2. Val av internationell marknad för internetföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Bodin; Fredrik Molander; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Internet companies; International expansion; International market selection; Strategic decisions; Internationalisering; Internetföretag; Internationell expansion; Val av internationell marknad; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Syfte – Att skapa förståelse för hur internationell marknad framgångsrikt kan väljas för internetföretag genom att beskriva och identifiera tillvägagångssätt för val av internationell marknad. Metod – Kvalitativ fallstudie där elva semistrukturerade intervjuer genomfördes på olika internetföretag som valt internationell marknad. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter näthatarna - En utredande analys om rättsväsendets hantering av hatbrott på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Kringstad; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; hatbrott; hatbrott på internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper is set out to investigate and analyze how the judicial system handles hate crime committed on the internet. In 2013 the Swedish national council of crime prevention (Brå) reported that the clearance rate in terms of hate crime committed on the internet is very low. LÄS MER

 4. 4. Det anonyma näthatet - en konflikt mellan yttrandefrihet och personlig integritet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Näthat; Yttrandefrihet; Personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. På bara några decennier har den sociala miljön förändrats drastiskt. Vi har gått från en värld där social interaktion bestod i direkt kontakt mellan två individer till en värld där en stor del av det sociala utbytet inte sker ansikte mot ansikte utan skärm mot skärm. LÄS MER

 5. 5. "Jag skulle inte lita på ett företag som jag inte vet så mycket om" : En kvalitativ studie om unga konsumenters tillit till internetföretag

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Micaela Mulari; [2013]
  Nyckelord :Consumption; trust; sociology; social psychology; ecommerce; internet business; hermeneutics.; Konsumtion; tillit; sociologi; socialpsykologi; näthandel; internet; internetföretag; hermeneutik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER