Sökning: "Internkontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Internkontroll.

 1. 1. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Internkontroll och styrning : En fallstudie av Toyota Material Handling Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linda Damström; Johanna Theorén; [2017]
  Nyckelord :Internal control; risk management; management; internal audit; Internkontroll; riskhantering; styrning; internrevision;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur Toyota Material Handling Sweden AB organiserar sitt arbete med internkontroll och styrning, samt vilka grundläggande förutsättningar som finns för att erhålla en god internkontroll.  Avgränsning: Denna studie är avgränsad till Toyota Material Handling Sweden AB och dess ekonomiavdelning. LÄS MER

 3. 3. Internrevision : En studie om internrevisionens roll och förväntade värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ahmed Ali; Sally To; [2017]
  Nyckelord :Internal audit; Internal auditing; Internal control; Value creation; Expectation; Case study; Internrevision; Internrevisionens roll; Internkontroll; Värdeskapande; Förväntningar; Fallstudie;

  Sammanfattning : An internal audit strives to create value and improve the business of a company. On behalf of the board of directors, the aim of an internal audit is to review and make recommendations on the company's internal controls, risk management and governance. The internal audit is not mandatory for most organizations. LÄS MER

 4. 4. Transformellt ledarskap och klientidentifikation : Hur påverkas revisionens kvalitet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Susanne Johansson; Christina Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Transformellt ledarskap; RAQ handlingar; Revisorns objektivitet; Klientidentifikation; Förtroende för ledaren; Internkontroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Transformellt ledarskap och klientidentifikation – hur påverkas revisionens kvalitet? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Susanne Johansson och Christina Karlsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015 - juni Syfte: Det är viktigt att en revisor är objektiv och oberoende av sin klient. Detta krav på oberoende kan motverkas av en ”transformell klientledare” och det faktum att en revisor behöver upprätthålla goda kundrelationer till sin klient vilket kan leda till RAQ handlingar. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axel Johansson; Rasoul Adeli; [2015]
  Nyckelord :Internal control; Efficiency; Control; Intern kontroll; effektivitet; styrning;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt”Datum: 28e maj 2015Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Rasoul Adeli Axel Johansson23e augusti 1978 6e mars 1989Titel: Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunktHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Internkontroll, effektivitet, styrningFrågeställning: Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna. LÄS MER