Sökning: "Internt lyssnande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Internt lyssnande.

  1. 1. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

    Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
    Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER