Sökning: "Interorganizational collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Interorganizational collaboration.

 1. 1. Challenges of Power Dominance in the GMRR: The Perspective of Pakistan’s Small Garment Manufacturers

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rufus Yaw Gyamfi; Sharmin Jahan; Bernard Nguatem; Fungai Vhondo; [2022]
  Nyckelord :Garment Manufacturer and Retailer Relationship GMRR ; Power Dominance; Manufacturing; Manufacturer; Supplier; Retailer; Customer; Pakistan; Garments Industry; Garments Manufacturer; Garments Retailer; Garments Suppliers; SME; Interorganizational Relationship IOR ; Buyer-Supplier Relationship; Boundary Systems;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify the challenges that small garments manufacturers in Pakistan face in an IOR with large retailers regarding power dominance. The paper also seeks to examine how those garment manufacturers can use the Boundary Control Systems as a strategic response to power dominance. LÄS MER

 2. 2. Samverkan inom socialtjänsten : Socionomers syn på barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rimita Rahman; Monika Ognenovska; [2022]
  Nyckelord :collaboration; social services; child s protection services; family law; the child’s best interests; contact; domestic violence; samverkan; socialtjänsten; utredningsenheten barn och familj; familjerätten; barnets bästa; kontakt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the best interest of the child was considered and reasoned with in cases where one parent has been using violence against the other parent and child has been exposed to this. The focus of our study was to see how the different units in social services cooperate for the best interest of the child and also how they reason their own assessment in these cases. LÄS MER

 3. 3. Vem gör vad och för vem? : En kvalitativ studie om samverkan mellan skola och socialtjänst, kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Roos; Jolin Skogfält; [2022]
  Nyckelord :school; social services; cooperation; children who are harmed; interorganizational perspective; skola; socialtjänst; samverkan; barn som far illa; interorganisatoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka hinder och framgångsfaktorer yrkesverksamma inom skola och socialtjänst upplevde i samverkan med varandra kring barn som far illa eller riskerar fara illa, samt vad som gör att dessa faktorer upprätthålls. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera insamlad empiri från semistrukturerade kvalitativa intervjuer, med tre yrkesverksamma inom socialtjänst och två yrkesverksamma inom skola. LÄS MER

 4. 4. ”Barn och unga i riskzon behöver någon som inte är bunden till ens myndighet hela tiden” : En kvalitativ fallstudie av SSPF-samverkan i Uppsala kommun kring barn och unga i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Asef Khan; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; SSPF; children and young people at risk; interorganizational cooperation; Samverkan; SSPF; barn och unga i riskzon; myndighetssamverkan;

  Sammanfattning : När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa spelar samverkan en central roll i att kunna förebygga att den unge inte hamnar i olika kriminella banor. Det innebär att i syfte att kunna fånga upp samt förebygga att unga hamnar i olika kriminella banor förutsätts en stark och fungerande samverkan mellan myndigheter som kan möjliggöra för en helhetssyn av problemet. LÄS MER

 5. 5. Interorganizational learning through collaboration in the non-profit sector

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofie Klaver; Donna-Maria Maalouf; [2021]
  Nyckelord :non-profit organizations; interorganizational learning; interorganizational collaboration; knowledge management; organizational memory;

  Sammanfattning : In 2015, Swedish Non-Profit Organizations (NPOs) served as the backbone of society, assisting 162.877 immigrant refugees escaping conflict zones throughout the world. LÄS MER