Sökning: "Interpersonell tillit"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Interpersonell tillit.

 1. 1. Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Jansson; Alexander Wiksten; [2021-11-24]
  Nyckelord :Generation Z; Interpersonell tillit; Kommunikation; Integritet; Deltagande i beslutsfattande; Feedback på arbetsprestationer; Empowerment; Välvilja; Överordnades förmåga;

  Sammanfattning : De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. LÄS MER

 2. 2. Stark och sårbar- En kvalitativ studie om hur män i Försvarsmakten upplever och uttrycker sårbarhet.

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mette Wiström; [2021]
  Nyckelord :sårbarhet; mod; maskulinitet; emotionsregimer; tillit; psykologisk trygghet;

  Sammanfattning : Sårbarhet som fenomen uttrycks som en svaghet i Försvarsmaktens styrande dokument. Att majoriteten av Försvarsmaktens personal är män i kombination med en föreställning om att sårbarhet likställs med svaghet kan innebära att män i Försvarsmakten inte vågar uppleva sårbarhet vilket enligt Bréne Brown skulle innebära en minskad förmåga till mod. LÄS MER

 3. 3. Uppmuntran på distans : Observationer av distansmötesledare och deras interpersonella beteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Stefan Johansson; [2017]
  Nyckelord :distansmöte; interpersonell kommunikation; virtuella möten; resfria möten; videotelekonferens; VTC; mediering; möteseffektivitet; multimodal plattform; onlinemöten; mötesledare; social interaktion; relationsbyggande; tillit; sociokulturellt perspektiv; modalitet;

  Sammanfattning : Denna studie redovisar genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning, så kallad flermetodsforskning, vilka interpersonella aktiviteter som observerats hos åtta mötesledare av distansmöten med datorkommunikation.  Syftet med undersökningen är att undersöka de faktiska observationerna av mötesledares interpersonella aktiviteter på distansmöten. LÄS MER

 4. 4. Cancer i familjen : Kvinnors upplevelser av att genomgå cancerbehandling i relation till närstående

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Sundström; [2017]
  Nyckelord :cancer; family; parent; gender; communications; nursing; nurses; system; cancer; familj; förälder; gender; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterskor; system;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Var tredje person i Sverige drabbas någon gång i livet av cancer. Vanliga cancerformer hos kvinnor är bröstcancer, gynekologisk cancer och colo-rektalcancer. Många drabbade kvinnor lever i familj och har ansvar för barn och andra närstående, vilket ställer särskilda krav under sjukdomstiden. LÄS MER

 5. 5. Interpersonell attraktion : Att ömsesidigt bjuda på sig själv genom intellekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Youness Kritz Mossadek; [2016]
  Nyckelord :Attraction; romantic; liking; appeal; charm;

  Sammanfattning : Attraktion avser gillandet och dragningskraften till en annan människa som kan leda till en relationsutveckling, vänskaplig som romantisk. Syftet med den här studien var att visa hur främst romantisk attraktion upplevs i det vardagliga livet. Studien utfördes med en kvalitativ forskningsmetod, med ett blandat urval i åldrarna 22-70 år. LÄS MER