Sökning: "Interprofessionellt samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Interprofessionellt samarbete.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SAMARBETET MED UNDERSKÖTERSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN. EN FOKUSGRUPPSSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Thelander; Frida Åkesson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Interprofessionellt samarbete; äldre; särskilt boende; fysioterapi; kvalitativ;

  Sammanfattning : Antalet äldre på särskilt boende kommer att öka de kommande åren på grund av att människor lever längre. En stor utmaning är att hjälpa brukarna bibehålla sin fysiska förmåga. Detta utförs av fysioterapeuter genom rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. När svåra beslut måste fattas kring vård i livets slutskede - En systematisk litteraturöversikt över upplevelser av det interprofessionella samarbetet inom intensivvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Björk; Matilda Lanner; [2021-05-18]
  Nyckelord :beslutsfattande; intensivvård; interprofessionellt samarbete; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Background: End-of-life care is a common part of the work within the intensive care unit. The transitioning process from an active treatment to end-of-life care demands a decision made by the responsible physician. This decision changes the path of the care from life supportive treatment to palliative care. LÄS MER

 3. 3. Att förändra ett mikrosystem med hjälp av patientkontrollerad sedering : Studie angående medarbetares erfarenheter av systematiskt förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd; Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Ann-Helene Trofast; [2021]
  Nyckelord :gynaecological interventions; interprofessional collaboration; person-centered care; sedation; systematic quality improvement; gynekologiska interventioner; interprofessionellt samarbete; personcentrerad vård; sedering; systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens samhälle vill människor bli delaktiga och få medbestämmande. Personcentrerad vård medför att sjukvårdens strävar efter att patienten involveras och vården anpassas efter dennes behov och förutsättningar. På så sätt blir vården mer jämlik och kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Svendsen; Emelie Nero; Shukria Adil; [2021]
  Nyckelord :home health care; nurses experience; palliative care; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet.    Bakgrund: Palliativ vård handlar om att lindra ett lidande, främja patientens livskvalitet samt att beakta patientens behov vid ett obotligt sjukdomstillstånd. Många patienter som vårdas inom palliativ vård önskar att få somna in i sitt eget hem. LÄS MER

 5. 5. Interprofessionellt samarbete mellan arbetsterapeut och boendepersonal inom LSS-verksamhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Linnea Danielsson; Natalie Wallgren; [2021]
  Nyckelord :gruppbostad; servicebostad; arbetsterapi; kommunikation; rollförståelse; interprofessionellt samarbete;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt tillgodose brukarens behov behöver det interprofessionella samarbetet mellan arbetsterapeut och boendepersonal fungera. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka aspekter som bidrar till ett välfungerande interprofessionellt samarbete samt vilka aspekter som försvårar. LÄS MER