Sökning: "Intersubjektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Intersubjektivitet.

 1. 1. Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Cedrenius; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; interaktionism; intersubjektivitet; matematik
;

  Sammanfattning : Cedrenius, Ann (2019). Elevers delaktighet i matematik ur ett interaktionistiskt och intersubjektivt elevperspektiv. Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande och delaktighet i placering av material : En kvalitativ studie utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Estefanie Barrera Espinoza; Heidi Hansen Blomgren; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; inflytande; delaktighet; inomhusmiljö; material;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om hur barn upplever inflytande och delaktighet i placering av material samt undersöka barns handlingsutrymme i relation till förskolans inomhusmiljö. Metoden som använts är gruppintervjuer med barn i åldrarna fem och sex år. Det utfördes fem gruppintervjuer med sammanlagt sjutton barn. LÄS MER

 3. 3. En intervjuundersökning om barns inkludering i lek för arbete i förskola. En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Karlsson; Najoua Laoaj; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer forskning om hur personal inom förskola kan arbeta med att inkludera barn i lek. Studien har därför riktat sig till att undersöka förskollärares uppfattningar av inkludering och exkludering, vad de uppfattar kan orsaka att barn exkluderas i lek samt hur de uppfattar att man effektivt kan arbeta med att inkludera barn i lek. LÄS MER

 4. 4. En samling för alla? : En kvalitativ studie om barns inkludering i samlingen på förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Marino; Olivia Kabraiel; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; integration; intersubjectivity; preschool; pedagogue; preschool teacher; participation; gathering; Inkludering; integrering; intersubjektivitet; förskola; pedagog; förskollärare; delaktighet; samling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the ways in which educators at a preschool work to include all children in the children's group during the daily gathering. We have analyzed the result we obtained with the help of Moira von Wright's relational and punctual perspective on how educators should meet the children to create a genuine educational meeting. LÄS MER

 5. 5. Platsens betydelse för praktisk klokhet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva Solhäll; [2019]
  Nyckelord :practical knowledge; place; interplay; existence; perception; relationship; intersubjectivity; reflection; health garden; naturebased interventions; existential health; praktisk kunskap; praktisk klokhet; plats; samspel; existens; varseblivning; relation; intersubjektivitet; reflektion; hälsoträdgård; naturunderstödda interventioner; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Through my own professional experience, the essay explores how place may have significance for exercising practical knowledge. It also sheds light on the conditions and qualities surrounding my, as therapist, presence in interpersonal meetings, as well as perspectives in relation to meetings around life issues. LÄS MER