Sökning: "Intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 6752 uppsatser innehållade ordet Intervju.

 1. 1. Frame Factory : En studie över ramfaktorer inom musikproduktionsundervisning på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sigge Vestman; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; Ramfaktorteori; Kvalitativ intervju; Läroplan;

  Sammanfattning : Denna studie söker att identifiera styrande ramfaktorer inom undervisning av kurserna Musikproduktion 1 och 2 på gymnasienivå, samt att undersöka verksamma lärares förhållningsätt till dessa. Studien använder sig av ramfaktorteori och semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare inom musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. ”Tillsammans blir vi smartare än en”. : En kvalitativ studie om lågstadielärares syn på litteratursamtal i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Gyllensvan Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Litteratursamtal; intervju; systematisk observation; kollaborativt lärande; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor; lågstadielärare; Tengbergs läsarter; Chambers samtalsmodell;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie ska undersöka hur tre lärares arbetssätt och inställning till litteratursamtal i undervisningen ser ut. Tidigare forskning visar på många fördelar för elevers språk- och begreppsutveckling samt ett flertal andra positiva effekter på elevernas lärande genom litteratursamtal. LÄS MER

 3. 3. "Man känner att man verkligen lyckas fånga dom" : En lärares uppfattningar om och användning av kunskapsreproducerande och kunskapsutforskande samtal

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabelle Åstrand; Michelle Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Talk; IRE; IRF; presentational talk; exploratory talk; exploring talk; primary school; elementary school; primary school teacher; pupil; closed questions; open questions; Samtal; IRE; IRF; kunskapsreproducerande samtal; kunskapsutforskande samtal; lågstadiet; grundskola; lågstadielärare; elev; slutna frågor; öppna frågor;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ge djupgående kunskap om en lågstadieläraresuppfattningar om och användning av kunskapsreproducerande och kunskapsutforskande samtal i svenskundervisning. Studien har en teoretisk utgångspunkt i fenomenologi och är utformad som en fallstudie med tre klassrumsobservationer i årskurs 1 och en uppföljande intervju med klassläraren. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of an Interactive Individual Ergonomic Report for Surgeons

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Melanie Anna Sherina Hensel; [2023]
  Nyckelord :Surgical ergonomics; Risk visualization; Ergonomic awareness; Physical workload; Work-related Musculoskeletal Disorders; Usability evaluation; Kirurgisk ergonomi; Riskvisualisering; Ergonomisk medvetenhet; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsrelaterade belastningsskador; Utvärdering av användbarhet;

  Sammanfattning : Surgeons have been identified as one of the highest risk groups in healthcare to develop work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Especially the neck and shoulders are found to be at high musculoskeletal risk due to surgeons commonly operating in a static and awkward posture for a prolonged time. LÄS MER

 5. 5. Hur, Vad och Varför Inkludering i förskolan? : Inkludering ur förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Blomgren; Annica Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Preschool teacher; Preschool teacher perspective; Special needs; Förskola; Förskollärare; Förskollärarperspektiv; Inkludering; Särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa vilket synsätt som förskollärarna har på det inkluderande arbetet kring barn i förskolans verksamhet. Inkludering är ett teoretiskt begrepp som kan vara svårt att tolka för förskollärare. LÄS MER