Sökning: "Intervjufrågor barn fritidshem"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Intervjufrågor barn fritidshem.

 1. 1. “Jag lär mig om jag tycker att det är kul…” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Edström; Anna Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Lek; synligt lärande; osynligt lärande; fritidshem; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. "Jag får ont i huvudet men det är deras framtid" En studie om möjligheter och begränsninga inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kenny Winberg; Bilal Barievski; [2014]
  Nyckelord :Elevinflytande; Fritidshem; Lokal; Miljö; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att titta på vilka lokaler som finns till förfogande på olika fritidshem i en sydsvensk stad som är integrerade i skolan, och se hur dessa används. Vi har även undersökt om miljöns utformning är anpassad för fritidshemsverksamheten, och berört vad det finns för möjligheter och begränsningar med fritidshemmens lokaler. LÄS MER

 3. 3. Barn i behov av särskilt stöd i det sociala samspelet – En undersökning av hur pedagoger i förskola och fritidshem beskriver arbetet kring dessa barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Ivarsson; Jeanette Larsson; [2012]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; samspel; lek; barng;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur pedagoger från ett antal förskolor och fritidshem beskriver arbetet kringbarn i behov av särskilt stöd i det sociala samspelet. För att precisera syftet utgår studien från följandefrågeställningar: -Vilka svårigheter menar pedagogerna att barn visar i det sociala samspelet?-Hur beskriver pedagogen att hon/han går tillväga då ett barn visar svårigheter i det sociala samspelet?-På vilka sätt menar pedagogen att hon/han kan stödja barnet som är i behov av att utveckla sin kompetens när det gäller att samspela med andra?-Vilka svårigheter upplever pedagogen i och med detta arbete?-Anser pedagogen att hon/han får tillräckligt mycket stöd från ledningen i den här typen av arbete?MetodStudien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Skillnader och likheter i ett kommunalt och ett enskilt fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Tobias Andersson; Mattias Johannesen; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete vill vi undersöka om det finns någon kvalitetsskillnad mellan ett kommunalt fritidshem och ett enskilt. Syftet med denna studie är att beskriva och tolka eventuella skillnader och likheter mellan ett kommunalt och ett enskilt fritidshem. LÄS MER