Sökning: "Intervjufrågor till förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Intervjufrågor till förskollärare.

 1. 1. "Alla barn ska få känna känslan av att lyckas" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lind; Lisette Olander; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; särskilt stöd; förskollärares förhållningssätt; stödfunktioner; stödinsatser; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en bredare och djupare kunskap om åtta förskollärares förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd för barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien har utgått från en kvalitativmetod, där semistrukturerade intervjufrågor har gett oss svar på forskningsfrågorna som vidare har lett fram till studiens resultat. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares tankar kring uteviselsen : Tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv och faktorers inverkan på utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lina Schönborg; Petra Thor; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärares roll; ramfaktorer; utevistelse;

  Sammanfattning : Utevistelsen får en allt större plats i svenska förskolor, därför syftar studien dels till att undersöka förskollärares tankar kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv och dels vilka faktorer påverkar implementeringen av den didaktiska planeringen i förskolan. Frågeställningarna i studien är, hur tänker förskollärare kring utevistelsen i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv? Och vilka faktorer påverkar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen? För att synliggöra förskollärares tankar har studien tagit avstamp i en kvalitativ ansats med intervju som verktyg. LÄS MER

 3. 3. Förskolans pedagogiska miljö : Av vem, för vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Lindblom; Elin Lindström; [2019]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk miljö; barns inflytande; förskollärarens perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den pedagogiska miljön i förskolan, dvs. den lärmiljö barnen möter i dendagliga verksamheten. Vi har valt att utgå ifrån förskollärarens perspektiv och har, genom intervjuermed verksamma och legitimerade förskollärare, samlat in data. LÄS MER

 4. 4. Det är roligt att läsa men inte för tidigt på morgonen : Litteraturanvändning i förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanna Lindström; Emelie Rosén; [2019]
  Nyckelord :förskola; litteratur; förhållningssätt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Vi har valt att undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till och använder sig av litteratur i sin verksamhet. Varför vi valde att fördjupa oss i detta ämne grundar sig i ett personligt intresse hos oss. LÄS MER

 5. 5. Delaktig i det lilla : Barn i behov av

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Julia Linderborg; Gunnarsdotter Wennberg Alexandra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om huruvida barn i behov av särskilt stöd är delaktiga i olika förskolor/förskoleklasser. Arbetet vilar på forskningsfrågorna: Hur beskriver pedagogerna innebörden av delaktighet? Vilka metoder beskriver pedagogerna att de använder sig av vid arbete med barn i behov av särskilt stöd? Arbetar pedagogerna utifrån ett kategoriskt eller relationellt perspektiv? Denna studie baseras på en kvalitativ studie i form av intervjuer. LÄS MER