Sökning: "Intervjumetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Intervjumetoden.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur nya och erfarna socialsekreterare påverkas av det emotionella lönearbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Izabella Yemortaji; Sarah Ahmed Japara; [2021-02-12]
  Nyckelord :emotioner; nya socialsekreterare; erfarna socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; copingstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en jämförande ansats undersöka hur nya respektive erfarnasocialsekreterare upplever och hanterar den emotionella påverkan som uppstår i deras arbete.Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod, där det empiriska materialet har inhämtatsgenom den semistrukturerade intervjumetoden. LÄS MER

 2. 2. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om naturområden och människans mående under covid-19 restriktioner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Clara Wimer Bergman; Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Natural areas; Visitors; Nature conservation managers; Skåne county; Ecosystem services; Biodiversity; Wellbeing; Covid-19 restrictions; Covid-19 pandemic.; Naturområden; Naturbesökare; Naturvårdsförvaltare; Skåne; Ekosystemtjänster; Biologisk mångfald; Välbefinnande; Covid-19 restriktioner; Covid-19 pandemin.;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassificerade Världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 viruset som en pandemi. I Sverige infördes restriktioner för att begränsa smittspridningen av viruset genom att minska människans fysiska kontakt. Under pandemin började allt fler människor besöka naturområden och besöksantalet ökade kraftigt. LÄS MER

 4. 4. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Erik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

  Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan fritidshemslärare och vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Petriana Ghica; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; samverkan; utvecklingsekologi; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få större förståelse för hur fritidslärare och vårdnadshavare upplever samverkan på två olika skolor. Jag ville också ta reda på vilka metoder som fritidslärarna använder på dem två skolorna för att samverka med vårdnadshavarna. LÄS MER