Sökning: "Intetnal turning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Intetnal turning.

  1. 1. A parameter study when drilling holes in flanges

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Endi Kobaslic; [2017]
    Nyckelord :Cutting parameters; Deflection; Intetnal turning; Stability; Vibrations; Invändig svarvning; Skärdata; Stabilitet; Utböjning; Vibrationer;

    Sammanfattning : Stabilitet och vibrationer inom invändiga svarvningsprocesser är ett område som kräver mer forskning. Tidigare studier visar att problem med stabilitet och utböjning är vanligt vid dessa processer och att de orsakar oönskade vibrationer i processen. LÄS MER