Sökning: "Intimate parter violence"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Intimate parter violence.

 1. 1. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

 2. 2. Kvinnojourer och socialtjänsten - Gråzonen mellan det ideella och det offentliga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Narges Ravanbakhsh; [2015]
  Nyckelord :Socialrätt; avtalsrätt; kvinnojourer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnojourerna uppkom för att stötta kvinnor som utsattes för våld i nära relation. Aktivister ansåg inte att myndigheter kunde tillgodose det behovet och därför startades det på deras eget bevåg ideella organisationer som drevs av ideellt aktiva kvinnor för att hjälpa och stötta dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Att möta barn som bevittnat våld i nära relationer : En kvalitativ studie om hur behandlare inom socialtjänsten och barnpsykiatrin bemöter och skapar förtroendefulla relationer till barn som upplevt våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Halldén; [2015]
  Nyckelord :B arn; våld i nära relation; Children; Intimate parter violence; Pro ject support; Trappan meto den; domestik violence;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur behandlare inom socialtjänsten och barnpsykiatrin möter och skapar förtroende tillbarnsom har bevittnat våld i nära relationeroch vilka metoder som sätts in. Studien baseras på intervjuer med fyra yrkesverksamma personer medstor erfarenhetavatt möta barn som bevittnat våld. LÄS MER