Sökning: "Intolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Intolerans.

 1. 1. Att motverka intolerans i klassrummet : En fenomenologisk studie om samhällskunskapslärares upplevelser av intolerans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Björn Lidén Van Riessen; [2021]
  Nyckelord :Empati; Fenomen; Intersubjektivitet; Intolerans; Livsvärld; Samhällskunskap; Tolkning; Värdegrund;

  Sammanfattning : Skolan är nära sammanknuten med de influenser som präglar samhället i stort. I ämnet samhällskunskap kommer läraren ofta i kontakt med elevers livsåskådningar och åsikter som en naturlig del av undervisningen. LÄS MER

 2. 2. ”En protest mot polisbrutalitet, som mest lyckas visa att det våld du ska vara rädd för är demonstranternas” : En argumentationsanalys av Black Lives Matter-protesterna i opinionsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Defruit; [2021]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; andrafiering; Black Lives Matter; diskursteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom närläsning av opinionsartiklar, se hur skribenter på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets ledar- och kultursidor argumenterade kring Black Lives Matter-protesterna 2020. Uppsatsen ämne har valts baserat på att opinionsjournalistik, och dess påverkan på samhällsdebatten är ett, generellt sett, underutforskat område trots att opinionsartiklar är bland de mest delade digitalt. LÄS MER

 3. 3. Black Lives Matter? : En kritisk diskursanalys av framställandet av en antirasistisk rörelse i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Pers; Gabriella Franzén; [2021]
  Nyckelord :the other; diskurs; tidningsartiklar; Black Lives Matter; textanalys; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker diskursen kring Black Lives Matter-rörelsen och rasism i svensk nyhetsmedia. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Black Lives Matter rörelsen i samband med George Floyds död har framställs i nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under det senaste året. LÄS MER

 4. 4. Islamofobi och antimuslimism i svenska läroböcker : En texttolkande studie om tolerans och intolerans mot islam och muslimer i läroböcker för den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Tolerans; intolerans; islamofobi; värdegrund; läroboksgranskning; innehållsanalys; Gy11; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna rapport har ämnat att, med utgångspunkt i en texttolkande innehålls- och diskursanalys av fem läroböcker i gymnasieskolans kurser för religionskunskap 1 och 2, belysa diskursen och problematiken kring islamofobi och antimuslimism i samhället som riskerar att reproduceras och underbyggas i religionskunskapsundervisningen. Ambitionen har varit att få en bild av hur de fem läroböckerna framställer islam och muslimer, med hjälp av de teoretiska begreppen tolerans och intolerans. LÄS MER

 5. 5. Det öppna Norden och dess högerextrema fiender : En studie av demokratisk (in)tolerans

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Lundquist; [2020]
  Nyckelord :right wing extremism; tolerance; intolerance; substantive democracy; procedural democracy; problem representations; högerextremism; tolerans; intolerans;

  Sammanfattning : This thesis examines four Nordic countries’ problem representations on the area of democratic tolerance against extreme right movements and ideologies, with a special focus on how these problem representations might affect the different countries’ democracy as well as future conditions for consensus and cooperation. By using a poststructural perspective and discourse analytical framework called ‘What’s the problem represented to be?’, the Swedish, Norwegian, Danish and Finish perspective on tolerance against right wing extremism is analysed and compared. LÄS MER