Sökning: "Intraoperativt team"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Intraoperativt team.

 1. 1. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 2. Att främja och säkerställa en god kommunikation inom det intraoperativa teamet : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Hammarström; Jenny Lindh; [2019]
  Nyckelord :Intraoperativt team; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; patientsäkerhet; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Sverige och det har visat sig att många vårdskador uppstår i den perioperativa vården. Bristande kommunikation har visat sig vara en vanlig orsak till vårdskador. LÄS MER

 3. 3. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt : En systematisk litteraturstudie utifrån operationssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tilda Öberg; Hultqvist Martina; [2019]
  Nyckelord :experience; intraoperative; operating theatre nurse; patient safety; preoperative; systematic litterature review; erfarenhet; intraoperativ; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; preoperativ; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Genom att ha ett vakande öga på omgivningen kan olika riskfaktorer förebyggas. LÄS MER

 5. 5. Avspark på sal : En intervjustudie om operations- anestesisjuksköterskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Skogström; Emmeli Johansson; [2017]
  Nyckelord :Teamwork; intraoperative cooperation; operation team; working model; systems theory; qualitative content analysis; operating theatre; Teamarbete; intraoperativt samarbete; operationsteam; arbetsmodell; systemteori; kvalitativ innehållsanalys; operationssal;

  Sammanfattning : Introduktion: I sammanhang som kräver komplexa lösningar skapas team för att tillgodose dessa komplexa behov. På en operationsavdelning består detta team av operation- och anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Alla professioner behöver samspela för att kunna ge en god vård till patienten. LÄS MER