Sökning: "Intressentmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Intressentmodellen.

 1. 1. Lönsamt att vara hållbar? : en eventstudie om ESG-nyheters påverkan på företags avkastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johannes Jeppsson; Alexander Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ESG; hållbarhet; eventstudie; intressentmodellen; OMX30; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Sustainability is a common term in media and aims to take care of your own needs without compromising for future generations. ESG (environmental, social and governance) origins from CSR and SRI and is an important term in capital markets because of a new EU-directive was introduced in 2017. LÄS MER

 2. 2. Nätnyttoersättningens utformning : En fallstudie på elnätsbolaget E.ON Energidistribution

  Master-uppsats,

  Författare :Moa Laredius; Petra Wennberg; [2019]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Canvas; Stakeholder Theory; Triple Bottom Line; Legitimacy Theory; Affärsmodell; Business Model Canvas; Intressentmodellen; Triple Bottom Line; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : In today’s society it is more common for industries to automate their businesses and more people are in need of electricity. Therefore, a stable and reliable supply of electricity is needed. When more people need electricity, it affects the liability of the powerlines which leads to more losses. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan regelverken K2 och K3 : Vilka orsaker ligger till grund för valet av regelverk hos företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Jansson; Angelica Todoran; Maria Saleh Malm; [2019]
  Nyckelord :K2; K3; K-regulation; The Swedish Accounting Standards Board; Anglo-saxon tradition; Continental tradition; true and fair view; stakeholder theory; reliability and relevance; K2; K3; K-regelverk; Bokföringsnämnden; anglosaxisk tradition; kontinental tradition; rättvisande bild; intressentmodellen; tillförlitlighet och relevans;

  Sammanfattning : Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att följa. LÄS MER

 4. 4. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 5. 5. Näringslivet och studerande – yrkeshögskolan ur två intressenters perspektiv : En studie om ledningsgrupper och studerandes förutsättningar för lärande på en teknisk yrkeshögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Amanda Källén; Ellinor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Swedish higher vocational education; steering committee; technology; learning; yrkeshögskolan; ledningsgrupp; teknik; lärande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks yrkeshögskolans struktur genom en intervjustudie. I fokus ligger olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan, samt yrkeshögskolans koppling till näringslivet. LÄS MER