Sökning: "Introductory program"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Introductory program.

 1. 1. Integrating secure programming concepts in introductory programming courses

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Fartun Jama; [2020]
  Nyckelord :Secure programming; software security; software vulnerabilities; Software Development Life Cycle SDLC ;

  Sammanfattning : The number of vulnerable systems with exploitable security defects has increased. This led to an increase in the demand for secure software systems. Software developers lack security experiences to design and build secure software, some even believe security is not their responsibility. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of template-based programming question generation for Computer Science education

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Humam Behnam; Artin Mirzaian; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years an interest has sparked in universities to enhance student learning in introductory programming courses that go beyond the traditional learning methods. Therefore, it was in our interest to investigate whether template-based programming questions are more effective for learning programming concepts compared to reading literature. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram: En deskriptiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Karin Rose; [2020]
  Nyckelord :Descriptive qualitative study; Introductory program; Newly graduated nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans yrkeskompetens och sjukvårdsverksamheten i Sverige genomgått omfattande förändringar. När nyexaminerade sjuksköterskor förväntas bekanta sig med arbetsmiljön och förväntningarna i yrket samtidigt som introduktionsperioden ska ske beskrivs situationen som komplex. LÄS MER

 4. 4. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER

 5. 5. Vilka effekter har stödprogram på nyutexaminerade sjuksköterskor? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Irma Mehanovic; Carla Vagland; [2019]
  Nyckelord :Arbetssituation; Sjuksköterska; Stödprogram; Yrkeskompetens; Nyutexaminerad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur nyutexaminerade sjuksköterskor växer in i den professionella yrkesrollen och hur kompetensen utvecklas under de första året i yrkeslivet, är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det har identifierats ett behov av stöd för de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att underlätta övergången från utbildning till yrkeslivet. LÄS MER