Sökning: "Intuitivt skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Intuitivt skapande.

 1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER

 2. 2. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 3. 3. Implicit lärande, intuitivt skapande och narrativ kompetens

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Håkansson; [2015]
  Nyckelord :implicit kunskap; tyst kunskap; förtrogenhetskunskap; intuition; narrativ kompetens; intuitivt skapande; filmskapande; skrivande; fantasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är dels ett teoretisk försök att förstå den läroprocess som äger rum när en individ bygger förtrogenhet inom ett speciellt fält, en kunskap som inte var avsedd hos individen och som ofta personen är helt omedveten om att den besitter. I syfte att vidga kunskapsbegreppet följer ett närmande av hur vi kan förstå ett icke-intenderat implicit lärande ur ett socialt och ett kognitivt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Det som skvalper omkring i hjärnan är det som kommer ut.” : En intervjustudie av kompositionsprocessen i folkmusik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Kunze Pär; [2014]
  Nyckelord :Swedish traditional music; composition; the process in composing; improvisation; creation; creativity; divergent thinking; svensk folkmusik; komposition; kompositionsprocessen; improvisation; skapande; kreativitet; divergent tänkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur kompositörer inom genren svensk folkmusik idag går till väga när de komponerar ny musik, hur deras arbetsprocess ser ut och vilka arbetssätt de använder sig av. Det teoretiska perspektivet är hämtat från Stan Bennet och Max Grafs tidigare forskning om hur kompositionsprocessen ser ut för kompositörer inom konstmusikgenren. LÄS MER

 5. 5. Att gräva där man står och flytta staden : ett experimentellt uttryck av Kirunas kulturarv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nadja Lind; [2013]
  Nyckelord :Kiruna; kulturarv; cultural heritage; designprocessen; intuitivt skapande; analytiskt skapande; koncept; kreativt risktagande;

  Sammanfattning : Kiruna genomgår en stadsomvandling eftersom grunden som dagens stadskärna vilar på kommer att bli mer instabil i takt med att LKABs malmbrytning kommer närmare staden. I det här arbetet visas tre koncept vilka skulle kunna inspirera till nya platser i den kommande stadskärnan. LÄS MER