Sökning: "Invalid absence"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Invalid absence.

 1. 1. Långvarig ogiltig frånvaro i gymnasieskolan : Hur upplever gymnasieelever med långvarig ogiltig frånvaro sin skolsituation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Cecilia Almquist; Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :absence; adolescent; high school; school health; school nurse; elevhälsa; frånvaro; gymnasieskola; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av skolfrånvaro i Sverige är hög bland gymnasieelever. Skolfrånvaro är ett komplext fenomen med flera olika orsaker och kan leda till icke godkända betyg, arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa. Syfte: Syftet är att beskriva hur gymnasielever med långvarig ogiltig frånvaro upplever sin skolsituation. LÄS MER

 2. 2. Att få eleven att återvända till skolan : En kvalitativ studie om socionomers och pedagogers erfarenheter av arbetet med långvarig ogiltig skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Gustav Larsson; Johan Åsbrink; [2017]
  Nyckelord :school absenteeism; truancy; collaboration; skolfrånvaro; skolk; samverkan;

  Sammanfattning : To get the pupil to return to school - A qualitative study of social workers and educators' experiences of their work with long-term school absence Previous research on long-term school absence has identified a number of risk and protection factors that affect pupils’ school absence. The purpose of the study was to investigate social workers’ and educators' perception of long-term invalid school absence and the extent to which known factors are used in an overall perspective in their work against and in their collaboration. LÄS MER

 3. 3. Avtalsfrihetens gränser - om avtal i strid med legala förbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Hultgren; [2014]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; avtalsfrihet; legala förbud; private law; contract law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsfriheten är en grundläggande rättsprincip inom avtalsrätten och fundamental för ett marknadsekonomiskt samhälle. Ett modernt samhälle kännetecknas emellertid också av regleringar och förbud. LÄS MER

 4. 4. Äktenskapsförord - En avtalsrättslig komparation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Rosengren; [2013]
  Nyckelord :Familjerätt; avtal; äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande text handlar om skillnaderna mellan äktenskapsförord och förmögenhetsrättsliga avtal. Ett äktenskapsförord är ett familjerättsligt avtal med stark förmögenhetsrättslig prägel. Detta till trots gör sig dock en del typiska familjerättsliga särdrag gällande. LÄS MER

 5. 5. Snubbla inte i skoltrappan : En studie om ogiltig skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Marie Thudén Johansson; Susanne Reimertz -Hagström; [2012]
  Nyckelord :Invalid absence; inclusion; exclusion; collaborative; schoolsocialmappning; schoolstair.; Ogiltig frånvaro; inklusion; exklusion; arbeta tillsammans; skolsocialkartläggning; skoltrappan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur involverad skolpersonal och samverkande socialsekreterare arbetar för att kartlägga och motverka elevers ogiltiga frånvaro. Genom att undersöka personalens upplevelse av orsaker till ogiltig frånvaro, hur de upplever att de arbetar med ogiltig frånvaro och hur de tillsammans arbetar för att motverka ogiltig frånvaro. LÄS MER