Sökning: "Investeringsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Investeringsbedömning.

 1. 1. Ideella föreningars anpassning av ekonomistyrningsverktyg : En komparativ flerfallsstudie på golfklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Bång; Arvid Roth; Eriksson Mattias; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Golf Clubs; Management control; Budgeting; Investment analysis; Financing; Ideella föreningar; Golfklubbar; Ekonomistyrning; Budgetering; Investeringsbedömning; Finansiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av landets golfklubbar drivs som ideella föreningar där syftet är att främja medlemmarnas gemensamma intresse. Ekonomin kan trots det ideella syftet ses som en viktig beståndsdel för ideella föreningar. Där regelbundna uppföljningar är att föredra för att undvika en sämre ekonomisk situation. LÄS MER

 2. 2. En grönare investeringsbedömning : En fallstudie om Södra Skogsägarnas hållbara investeringsbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Johansson; Ida Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Investments; sustainable investments; the investment process; investment appraisal; integrating sustainability; Investeringar; hållbara investeringar; investeringsprocessen; investeringsbedömning; integrera hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Studien har sin utgångspunkt i ett praktisk problem på Södra Skogsägarna angående en upplevd svårighet att bedöma hållbara investeringar. Att göra investeringar med hållbarhetshänsyn har blivit allt vanligare vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Sievert; Anton Engdahl; Anthony Rafael; [2019]
  Nyckelord :Capital budgeting; risk analysis; profitablility; student accommodation.; investeringsbedömning; riskanalys; lönsamhet; studentbostad;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. LÄS MER

 4. 4. Områdesbilden och icke-finansiella värdetalsinverkan på investeringsbedömningen hosprivata fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Ståhl; Robin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Social sustainability; Investment assessment; Corporate Social Responsibility CSR ; Social Hållbarhet; Investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Titel: Områdesbilden och de icke-finansiella värdetalens inverkan på investeringsbedömningenhos privata fastighetsbolag Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15HP Författare: Robin Gustavsson & Anton Ståhl Handledare: Per-Ola Ulvenblad Examinator: Eva Berggren Datum: 2019-05-21 Frågeställning: Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valtatt investera i socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? Syfte: Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hurinvesterings-bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera isocialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden.Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring ickefinansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur det appliceras i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Vad kan motivera skillnader i direktavkastning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jim Nylander; Joakim Signäs; [2018]
  Nyckelord :Direktavkastning; Fastighetsinvestering; Risk;

  Sammanfattning : Fastighetsmarknaden gynnas av goda tider med höga fastighetsvärden, rådande bostadsbrist och låga vakansgrader. För nyproduktion kan i praktiken antas en vakansgrad nära noll. Marknadsdata för bostadshyreshus i Malmö visar på vakansgrader runt cirka 1,5%, för både A-läge och C-läge. LÄS MER