Sökning: "Investmentbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Investmentbolag.

 1. 1. Closed-End Funds and their Net Asset Value over time : A study of the relationship between Swedish closed-end funds' market prices and their underlying assets over a period of time.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Erik Cederberg; Linus Schnitzer; [2020]
  Nyckelord :Closed-end fund; Net Asset Value; Mean Reversion; Closed-end fund discount; Stock market; Investment strategy; Cointegration; Error Correction;

  Sammanfattning : Closed-end funds (CEFs) are popular investments amongst the Swedish population as they provide diversification to investors and have in many cases historically outperformed the market. In deciding whether to invest in a CEF, the method of valuation differs from classical financial ratios used to value most companies, as the revenue-bringing operations differ significantly. LÄS MER

 2. 2. Portföljrisk i investmentbolag : - En kvantitativ studie om hur svenska investmentbolag hanterat sin portföljrisk i förhållande till utländska investmentbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jerry Pettersson; Sally Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Investment company; Risk of portfolio; Risk management; Modern portfolio theory; Optimal portfolio; Comparative study; Investmentbolag; Portföljrisk; Riskhantering; Modern portföljvalsteori; Optimal portfölj; Komparativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att äga andra bolag. De har en betydande roll i samhället genom att bidra med kapital och att hjälpa driva etablerade företag framåt. LÄS MER

 3. 3. Examining the Factors that Impact the Discount to Net Asset Value and the Difference in Discount between Different Investment Companies

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Telo Johar; Amin Klai; [2019]
  Nyckelord :Discount to net asset value; investment company; regression analysis; Substansrabatt; investmentbolag; regressionsanalys;

  Sammanfattning : A discount to the net asset value of Swedish investment companies is something that have existed for decades and a general explanation for the cause have not been found. The aim of this thesis is to find the the factors that impact the discount to net asset value of Swedish investment companies. LÄS MER

 4. 4. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 5. 5. Investmentbolag som investering : Riskjusterad avkastning och substansrabatt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Bergstrand; Tobias Bjuke; [2019]
  Nyckelord :Investmentbolag; substansrabatt; slutna fonder; portfölj teori; överavkastning;

  Sammanfattning : Intresset för investmentbolag och passivt förvaltade fonder har ökat under de senaste åren samtidigt som debatten om aktiv- och passiv fondförvaltning framhävts. De passiva fonderna ämnar följa ett marknadsindex och representeras i studien av SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). LÄS MER