Sökning: "Ipad barns perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ipad barns perspektiv.

 1. 1. Lärplattan som ett komplement till lärande i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter kring användningen av lärplattan i förskolan i språkutvecklingssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Ljubimova; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärplatta; förskola; mediering; artefakt; stöttning.;

  Sammanfattning : I denna studie har vi som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar användandet av lärplattan som medierande artefakt, samt om hur de använder dessa i arbetet med barns språkutveckling. För att undersöka detta har vi samlat in data genom intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens inverkan på förskolan : Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniella Bjälldal; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskolan; ikt; utmaningar;

  Sammanfattning : Inledning Under de senaste åren har digitaliseringen fått alltmer plats i samhället och idag är digitala verktyg och IKT en del av vår vardag. I samband med digitaliseringen har läroplan för förskolan reviderats. Den 1 Juli 2019 ska förskolan börja arbeta med den senaste revideringen Lpfö 18. LÄS MER

 3. 3. Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnperspektiv; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Inledning Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld : En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Åberg; Klara Wennerlund; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Kamratkonflikt; Fenomen; Upplevelse; Erfarenheter; Essens och Förskolebarn;

  Sammanfattning : Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att göra det osynliga synligt : Barns erfarande av naturvetenskap med digitala verktyg som stöd i lärprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Groth; Linnea Segerstedt; [2017]
  Nyckelord :Förskolan; IKT; naturvetenskap; sociokulturellt perspektiv; utvecklingspedagogik; variationsteori;

  Sammanfattning : Studiens avsikt var att få fördjupad kunskap i hur digital teknik kan fungera som verktyg för naturvetenskapligt lärande i förskolan. Studien baserades på en kvalitativ ansats med ett mindre antal barn som var i åldern fyra och fem. LÄS MER