Sökning: "Iréne Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iréne Falk.

  1. 1. Mäns våld mot kvinnor ur ett manligt perspektiv - en kvantitativ studie om mäns syn på fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Birgit Bergqvist; Iréne Falk; Eva Nilsson; [2007-05-30]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; klass; ålder; maskulinitet;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett klass- och åldersperspektiv titta på hur män ser på fenomenet mäns våld mot kvinnor i nära relationer och vår övergripande fråga var om vi i vår undersökning kunde se några skillnader eller likheter mellan de olika grupperna och i så fall på vilket sätt. Våra utgångspunkter var: • Vad männen anser att våld är • Vem de tror att mannen som misshandlar är och varför han använder sig av våld • Vem de tror att den kvinna som riskerar att utsättas för våld i nära relationer är • Hur männen ser på jämställdhet För att bäst belysa vår studies syfte och besvara våra frågeställningar valde vi en kvantitativ ansats. LÄS MER