Sökning: "Irak samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Irak samhälle.

 1. 1. Utrikes födda kvinnor från Finland, Polen, Thailand och Irak på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valeriya Gavrylyuk; [2020]
  Nyckelord :Utrikes födda kvinnor; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : This paper analyses the determinants of (Finnish, Polish, Thai and Iraqi) foreign-born women labour market employment rate in the Swedish labour market from 2005-2015. This study uses Human Capital Theory, the theory of Social Network and explanatory factors such as time of residence, culture and the reason for immigration. LÄS MER

 2. 2. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER

 3. 3. Irakiska kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier under Irak-krigen 1980 - 1991

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Zahra Ali Hussein Sabet; [2019]
  Nyckelord :Irakiska kvinnor; KASAM; Iran-Irakkriget; våldtäkt; socialt stöd; Coping; kvinnor i krig; Gulfkriget; irakiska kvinnor i krig;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på åtta irakiska kvinnors upplevelser av Iran-Irak- och Gulfkriget under åren 1980–1991. Syftet är att belysa hur dessa kvinnor upplevde och hanterade krigets sociala förtryck, militäriska samhälle, ekonomiska kris och politiska våld under dessa år. Studiens inledning ger bakgrund om krigen i Irak. LÄS MER

 4. 4. Sysselsättning i Sverige : En studie om skillnader i sysselsättningsgrad mellan svenskar och utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Utrikesfödda; Afghanistan; Irak; Syrien; sysselsättning; högskoleutbildning; ålder; kön; invandrare; flyktingar;

  Sammanfattning : Den svenska migrationen karakteriseras av en stor invandring, vilken nådde en rekordhög nivå under år 2015. Det är framförallt Afghanistan, Irak och Syrien som står för majoriteten av invandringen till Sverige från år 2010 och framåt. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers syn på kartläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Talar Nouri; Mona Amawi; [2016]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nyanlända elever; Nyanlända elevers syn på kartläggning; Nyanländas kartlägning; Newly arrvied students views about mapping;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. LÄS MER