Sökning: "Irena Music"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irena Music.

  1. 1. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Irena Music; [2020-09-18]
    Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER