Sökning: "Irina Danciu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irina Danciu.

  1. 1. Lidande hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Irina Danciu; Olga Ivansson; [2019]
    Nyckelord :Bröstcancer; lidande; upplevelse;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER