Sökning: "Irina Tollestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irina Tollestam.

  1. 1. Arbete med elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie med speciallärare/specialpedagoger

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Irina Tollestam; Petra Wennerberg; [2010]
    Nyckelord :matematik; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; dyskalkyli; undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka det specialpedagogiska stödet till elever i matematiksvårigheter i skolans tidigare år. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuade tio speciallärare/specialpedagoger på nio skolor i två olika kommuner. LÄS MER