Sökning: "Irini Ångnell Baliakos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irini Ångnell Baliakos.

  1. 1. Barnutredares upplevelser och hantering av känslor i yrket : En fenomenologisk studie om hur polisens barnutredare upplever och hanterar känslor i yrket

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Irini Ångnell Baliakos; [2014]
    Nyckelord :emotional labour; känslomotsättning; polisyrket; poliser; känslor i arbetet; stress;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur polisens barnutredare i Sverige upplever och hanterar känslor i yrket. Detta undersök genom en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats. LÄS MER