Sökning: "Irini Lisbeth Pannblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irini Lisbeth Pannblom.

  1. 1. ”Att få bestämma själv” - en kvalitativ studie om äldres upplevelser av inflytande på särskilt boende

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Hanna Olsson; Irini Lisbeth Pannblom; [2009-12-29]
    Nyckelord :Inflytande; Äldre; Särskilt boende;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur de äldre som befinner sig i ett beroendeförhållande upplever sitt subjektiva inflytande i vardagen på det särskilda boendet. Syftet har undersökts med följande frågeställningar: Hur går de äldre tillväga för att skapa inflytande i vardagen? Hur upplever och beskriver den äldre sitt inflytande för att få sina behov tillgodoseddaMetod: Vår studie bygger på tio halvstrukturerade intervjuer med äldre på två särskilda boenden i Göteborgs stad, centrum. LÄS MER