Sökning: "Iris Rosengren Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iris Rosengren Larsson.

  1. 1. Reflektion : Vad innebär reflektion i lärares arbete?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Iris Rosengren Larsson; [2020]
    Nyckelord :vetenskaplig grund; lärares yrkesidentitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. LÄS MER