Sökning: "Irma Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irma Söderberg.

  1. 1. Fake it 'til you make it! Influencer Marketing 2.0 : Verkliga- och Artificiella Influencers påverkan på konsumenters varumärkespercepion, från ett autenticitetsperspektiv

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Maja Söderberg Stenman; Irma Axelsson; [2019]
    Nyckelord :Influencer Marketing; Influencers; Artificial Influencers; authenticity; brand perception; Influencer Marketing; Influencers; Artificiella Influencers; autenticitet; varumärkesperception;

    Sammanfattning : Problemformulering: Konsumenter har påvisat en ökad misstro mot traditionell marknadsföring och efterfrågar autenticitet. Influencer Marketing används i allt större utsträckning av företag för att nå sin målgrupp på önskvärt sätt, och branchen anses ha mognat. LÄS MER