Sökning: "Isärhållande mellan könen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Isärhållande mellan könen.

 1. 1. Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schreiber; Sonia Kamrani; [2022-02-16]
  Nyckelord :Isärhållande mellan könen; chefskap; kvinnlig karriär; maktstrukturer; självdisciplin; normaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. LÄS MER

 2. 2. The singular type woman : En narratologisk och genusteoretisk analys av Shirley Jacksons ”The Honeymoon of Mrs Smith (Version II): The Mystery of the Murdered Bride”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2021]
  Nyckelord :Experientiality; Fludernik; Genuskontraktet; Genussystemet; Genusteori; Gotik; Hierarki; Hirdman; Isärhållande; Jackson; Narratologi;

  Sammanfattning : Efter Shirley Jacksons död år 1965 verkade allmänhetens uppmärksamhet gentemot hennes litterära produktion avta. Idag kan vi däremot observera ett kraftigt ökat intresse för hennes författarskap och de tematiker som behandlas, det vill säga kvinnans isolering, de sociala normernas inflytande på den mänskliga erfarenheten och ödets obarmhärtighet. LÄS MER

 3. 3. "Så här kan det ha gått till..." : En komparativ analys av tre läromedel om forntiden ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Geidnert; Jeanette Niemi; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; genussystem; könens isärhållande; manlig överordning; makt; könsattribut; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor representeras i läroböcker för årskurs 1-3 när det gäller forntiden och hur dessa representationer lever upp till riktlinjerna i Lgr11. De frågeställningar som ligger till grund för denna studie är: I vilken utsträckning och i vilka roller och sammanhang förekommer kvinnor och män i läromedel för årskurs 1-3 och Uppfyller representationerna av kvinnor och män de kriterier och ideal som tas upp i värdegrunden i Lgr11?” Frågorna besvaras genom en komparativ analys av tre olika läromedel om forntiden med Thomas Denks (2002) metod som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. ”A tricky situation” - En kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i engelska i årskurs 4-6 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergman; [2018-08-06]
  Nyckelord :genus; lärobok; engelska; kön; normer; värden; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön görs i läroböcker i engelska, i årskurs 4-6, för att synliggöra underliggande normer och värden. Studien bygger på läroboksanalyser på ett antal avsnitt ur fem läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Normkritik i sexualitet och relationsundervisningen : En undersökning om hur den binära synen på kön och heterosexualitet återskapas och kritiseras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Malin Engström; [2017]
  Nyckelord :kön; sexualitet; normer; normkritik; sexualitet och relationsundervisning;

  Sammanfattning : #Metoo-uppropen blev starten till att diskussioner och samtal kring sexuella kränkningar och trakasserier tog fart i flera länder. Här i Sverige visar flera yrkesgrupper och även skolan på utbredda problem inom området. LÄS MER