Sökning: "Isa Henriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isa Henriksson.

  1. 1. Hur jobbigt är det att jobba tillsammans? En kvantitativ undersökning av effekten av att medvetandegöra group efficacy hos arbetsteam i teknologibranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Isa Henriksson; Emma Bodin; [2018]
    Nyckelord :Team roles; team work; group efficacy; awareness; survey; technology; efficiency; Social Sciences;

    Sammanfattning : In the ever-evolving field of technology, teamwork is as important than ever to stay ahead of the competition. The need for new and fast ways to increase team efficiency is growing within the technology sector. LÄS MER